El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

El Pla de gestió

Sou a: Inici > Plans i programes > El Pla de gestió

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

A efectes de la planificació hidrològica, Catalunya es divideix en el districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) i en les conques intercomunitàries (afluents de l’Ebre, Garona i Sènia), a la vessant de l’Ebre. La planificació hidrològica del DCFC la realitza l’Agencia Catalana de l’Aigua, mentre que la de les conques intercomunitàries és competència de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) és l'eina que ha de determinar les accions i les mesures necessàries per desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya. El seu àmbit territorial està constituït per les conques hidrogràfiques internes de Catalunya i per les aigües subterrànies i costaneres associades.
La Directiva marc de l’aigua establia que l’any 2009 s’havien d’aprovar els primers plans i programes i les mesures de gestió a dur a terme per assolir els objectius de bon estat de les masses d’aigua. També establia la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys. Per tant el primer cicle de planificació correspon al període 2009-2015, i el segon del període 2016-2021.
La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) està integrada pels següents instruments:

• El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
• El Programa de mesures.
• Els programes de control i seguiment.
• Els plans i programes específics.

 

Normativa

Directiva Marc de l'Aigua (enllaç extern)
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.
Text refós d'aigües (enllaç extern)
Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre.
Reglament de planificació hidrològica de Catalunya (enllaç extern)
Reglament de la planificació hidrològica aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre.
Reglament de planificació hidrològica estatal (enllaç extern)
Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Planificació Hidrològica
Delimitació de la Demarcació hidrogràfica de les CIC (enllaç extern)
Decret 31/2009, de 24 de febrer de delimitació de la Demarcació hidrogràfica de les conques internes de Catalunya
Instrucció de planificació hidrològica estatal  (enllaç extern)
Ordre 2656/2008, de 10 de setembre, pel que s'aprova la instrucció de planificació hidrològica.