El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Programa de Seguiment i Control

Sou a: Inici > Plans i programes > Programa de Seguiment i Control

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

El Programa de Seguiment i Control (PSiC) és l’instrument de la planificació hidrològica que defineix els mecanismes necessaris per obtenir una visió general, coherent i completa de l’estat de les masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya. Els resultats d’aquest programa permeten als altres instruments de planificació establir  els objectius ambientals per a cada massa d’aigua i preveure les mesures necessàries per al seu assoliment. S’analitzen tots els tipus de masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya – rius, embassaments, estanys, zones humides, estuaris, badies, aigües costaneres i aigües subterrànies – tenint en compte l’estructura i el funcionament dels ecosistemes aquàtics, així com els paràmetres fisicoquímics i hidromorfològics que els condicionen, d’acord amb els criteris establerts a la Directiva marc de l’aigua.


Els Programes de seguiment i control s’han d’executar i revisar cada sis anys. A Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua va redactar el primer PSiC amb els criteris de la Directiva marc de l’aigua per al període 2007-2012, i posteriorment s’ha realitzat la seva revisió per al període 2013-2018. Amb anterioritat, existeixen també xarxes de control i seguiment de l’estat ja executades a través de la Junta de Sanejament, i de l’Agència Catalana de l’Aigua des de la seva constitució l’any 2000, tot i que aquestes xarxes no seguien els mateixos criteris actualment establerts.

 

 

Documents derivats de la implantació de la Directiva marc de l'aigua

 

Títol Descripció
Treballs de tipificació i disseny de metodologies d'anàlisi de l'estat ecològic en sistemes aquàtics 2002-2003-2009-2010 Treballs d'anàlisi de les característiques dels ecosistemes aquàtics de Catalunya per al disseny dels indicadors d'estat ecològic d'acord amb el que estableix la DMA.
Protocols de valoració de l'estat ecològic en diversos sistemes aquàtics superficials continentals Abril 2006 Es troben a la disposició els protocols de mostreig, el processament de dades i l’obtenció d’indicadors de qualitat biològica i hidromorfològica de diversos sistemes aquàtics de Catalunya.
Protocol d'avaluació de l'estat ecològic i químic de les aigües costaneres Febrer 2013 Es troben a disposició els procediments de mostreig, d'anàlisis, d'aplicació de mètriques i de valoració  dels elements biològics i fisicoquímics per a l'avaluació de l'estat ecològic, així com els procediments per a l'avaluació de l'estat químic a les aigües costaneres.

 

Normativa

Acord de Govern del Programa de Seguiment i Control (enllaç extern)
Acord GOV/139/2013, de 15 d'octubre, pel que s'aprova el Programa de Seguiment i Control del DCFC pel període 2013-2018