El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Transparència i bon govern

Sou a: Inici > L'Agència > Transparència i bon govern

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast. Per això:

L’Administració ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

L'Administració s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l ‘Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia de retiment de comptes.

L’Administració ha de ser accessible. Tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés, gratuïta i estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.

 

Organització

 

Economia i finances

 

Contractació

Estructura organitzativa
Retribucions i dietes d'alts càrrecs
Activitats, béns, interessos i incompatibilitats d'alts càrrecs
Contractació laboral
Carta de serveis
Codi de bones pràctiques
  Informació econòmica
Patrimoni
Subvencions 
  Contractació a la Generalitat
Registre públic de contractes de la Generalitat
Perfil del contractant
Convenis 

 

Dades del territori

 

Línies d'actuació

 

Procediments jurídics

Aplicacions interactives
Catàleg de descàrrega cartogràfica
Catàleg de geoserveis

 
  Memòries
Plans i programes
Auditories de transparència internacional
Estadistíques oficials
 
  Catàleg procediments administratius
Legislació
Informació pública
 

Normativa

Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (enllaç extern)
Llei 19/2014, del 29 de desembre, del Parlament de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 19/2013, de 9 de desembre del Govern d'Espanya (enllaç extern)
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Resolució TES/923/2015 de 29 d'abril (enllaç extern)
Designació de l'òrgan de transparència de l'Agència.