El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

La factura de l'aigua

Sou a: Inici > Observatori del preu de l'aigua > La factura de l'aigua

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Els usuaris finals que reben aigua de la companyia paguen amb la factura de l’aigua per diferents conceptes i a diferents organismes:

 

Tarifa de subministrament d’aigua en baixa

Les tarifes del subministrament domiciliari d’aigua que es cobren pel servei poden tenir estructures diverses, tot i que normalment es basen en els següents elements:

  • Quota fixa de servei i/o mínim de consum o facturació.
  • Part variable per blocs de consum.
  • Quota fixa o per blocs per la conservació de comptadors i connexions.
  • Altres cànons i recàrrecs vinculats al servei.

 

Cànon de l’aigua

És un impost creat amb una clara finalitat ecològica, que grava l’ús de l’aigua, entès en sentit ampli, incloent tant la captació i distribució com l’emissió de contaminants en el medi, entre d’altres usos. El cànon de l’aigua serveix per garantir totes les activitats de l’Agència Catalana de l’Aigua, la gestió dels embassaments, aigües subterrànies i dessalinitzadores, el sanejament de les aigües residuals a través de la construcció i/o explotació de depuradores,el control del bon estat dels nostres rius, la tasca d’inspecció i control d’abocaments, entre d’altres.  

L’entitat subministradora el recapta a través del rebut de l’aigua per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua amb excepció dels usuaris industrials i assimilables amb sistema de tarifació individualitzada als qui l’ACA els liquida directament el cànon. Més informació sobre el cànon de l'aigua.

 

Clavegueram

El preu del clavegueram es recapta per compte dels respectius ajuntaments i sol anar lligat al consum d’aigua, encara que podem trobar tarifes on la base de càlcul sigui, per exemple, el valor cadastral. L’estructura de la tarifa pot tenir un component fix i/o variable (en base al subministrament).

 

Resta de components

En alguns municipis en la factura de l’aigua es troben altres conceptes no directament relacionats amb el cicle de l’aigua com les taxes de gestió de residus.

La factura de l’aigua també inclou l’IVA.

 

Règim d'impugnació

En cas de disconformitat amb la factura de l’aigua, es pot interposar una reclamació davant l’entitat subministradora, si es tracta d’una empresa concessionària, o bé un recurs de reposició previ a la via contenciosa davant l’Ajuntament, en cas que aquest presti directament el servei i cobri la taxa corresponent. 

Si el desacord es produeix en relació amb algun aspecte de la repercussió que del cànon de l’aigua hagi fet l’entitat subministradora es podrà en tot cas presentar una reclamació economicoadministrativa davant la Junta de Finances per tal d’impugnar aquell aspecte que no es considera ajustat a la norma.

 

Normativa

Comissió de Preus de Catalunya. (enllaç extern)
DECRET 121/2014, de 26 d'agost, de la Comissió de Preus de Catalunya