El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Gestió de les aigües residuals

Sou a: Inici > Sanejament > Gestió de les aigües residuals

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Un sistema de sanejament en alta el conformen el conjunt d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals urbanes, concentrades prèviament per la xarxa de clavegueram municipal en un o més punts, amb la finalitat del seu retorn al medi en les condicions adequades.

Formen part d’un sistema de sanejament en alta l’estació de depuració d’aigües residuals (EDAR), les estacions de bombament, els col·lectors i els emissaris submarins. 

L’EDAR és la instal·lació on es du  a terme la depuració de les aigües residuals urbanes, que hi són conduïdes pels col·lectors i que, un cop han passat pel tractament més adient en cada cas, seran retornades al medi o es destinaran a altres usos, com la recàrrega d’aqüífers o el reg. 

La seva tipologia varia en funció de diferents paràmetres com la població servida, la component industrial dels abocaments que rep , dels límits d’abocament autoritzats, de la ubicació, etc.

Més informació
Depuradores en servei a Catalunya

Accés al cercador de depuradores en servei amb fitxes informatives de cada instal·lació.

Com funciona una depuradora - Canal YouTube de l'ACA (enllaç extern)
Bones pràctiques en sanejament domèstic

Accions per evitar la contaminació del medi i els sobrecostos en el sistemes de sanejament.

500 Depuradores a Catalunya

El sanejament a Catalunya, un model pioner.