El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Cànon de l'aigua

Sou a: Inici > Cànon i altres tributs > Cànon de l'aigua

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

El cànon de l’aigua és un impost amb finalitat ecològica sobre l’ús que es fa de l’aigua, a través del qual els usuaris contribueixen als costos dels serveis del cicle de l'aigua. De manera genèrica, el cànon de l'aigua fa efectiu el principi qui contamina i qui consumeix paga. D'aquesta manera l'objectiu és fomentar l'ús eficient de l'aigua i estimular la reducció dels consums més elevats.

El cànon de l'aigua és repercutit per les entitats subministradores en les factures de l’aigua o el liquida l’Agència Catalana de l'Aigua directament als usuaris que disposen de fonts pròpies de subministrament (pous, etc...) o als industrials de règim especial.

El cànon de l'aigua depèn de l'ús que se'n fa de l'aigua, definint-se l'ús domèstic, que és el que es pot considerar propi de l'activitat humana en habitatges; l'ús industrial o assimilable, que correspon al realitzat per les indústries o grans comsumidores d'aigua; l'ús agrícola i ramader i, finalment, l'ús d'abastament, que és el que realitzen les entitats subministradores d'aigua destinat a l'abastament a tercers.

 • Domèstic

  El cànon de l'aigua en els usos domèstics, tramitacions i bonificacions.

 • Industrial

  El cànon de l'aigua en els usos industrials i assimilables, tramitacions i més informació.

 • Agrícola i ramader

  El cànon de l'aigua en els usos agrícoles i ramaders.

 • Entitats subministradores

  El cànon de l'aigua per a les entitats subministradores, tramitacions i més informació.

Normativa

Text refós d'aigües (enllaç extern)
Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre.
Reglament dels tributs gestionats per l'ACA (enllaç extern)
Decret 103/2000, de 6 de març (modificat pel Decret 47/2005).
Estàndard i millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua (enllaç extern)
Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua, a efectes de la determinació del cànon de l'aigua.
Més informació
Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal - PDF

Guia tècnica per a la selecció i la instal·lació de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal.

Dades de consum i facturació d'aigua

Informació sobre el consum d'aigua a Catalunya.