El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Taxes

Sou a: Inici > Cànon i altres tributs > Taxes

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

La prestació d’uns serveis determinats per l’Agència Catalana de l’Aigua, la utilització privativa i l'aprofitament especial del domini públic hidràulic que afectin o beneficiïn de manera particular a un subjecte, estan subjectes a una taxa que és exigible en el moment de la finalització del procediment.
La quantia de la taxa és la que estableix, per a cada tipus de procediment, la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i les seves respectives actualitzacions.

 

Normativa

Decret Llei de taxes i preus  (enllaç extern)
DL 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Relació de les taxes vigents que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua - PDF
Ordre TES/94/2017, de 22 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona l'ACA.
Més informació
Grups exempts de taxes - PDF

Relació de grups exempts de pagar les taxes de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Tràmits de l'Agència Catalana de l'Aigua

Accedeix a tot el llistat de les tramitacions de l'Agència.