El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Transparència i bon govern

Sou a: Inici > L'Agència > Transparència i bon govern

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast. Per això:

L’Administració ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

L'Administració s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l ‘Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia de retiment de comptes.

L’Administració ha de ser accessible. Tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés, gratuïta i estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.

 

Organització

 

Economia i finances

 

Contractació

Estructura organitzativa
Retribucions i dietes d'alts càrrecs
Activitats, béns, interessos i incompatibilitats d'alts càrrecs
Contractació laboral
Carta de serveis
Codi de bones pràctiques
  Informació econòmica
Patrimoni
Subvencions 
  Convenis
Perfil del contractant
 

 

Dades del territori

 

Línies d'actuació

 

Procediments jurídics

Aplicacions interactives
Catàleg de descàrrega cartogràfica
Catàleg de geoserveis

 
  Memòries
Plans i programes
Auditories de transparència internacional
Estadistíques oficials
 
  Catàleg procediments administratius
Legislació
Informació pública
 

Normativa

Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (enllaç extern)
Llei 19/2014, del 29 de desembre, del Parlament de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 19/2013, de 9 de desembre del Govern d'Espanya (enllaç extern)
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Resolució TES/923/2015 de 29 d'abril (enllaç extern)
Designació de l'òrgan de transparència de l'Agència.