El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Sanejament

Sou a: Inici > Sanejament

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

El sanejament de les aigües és un procés clau per garantir la qualitat de l'aigua i, per tant, la salut de les persones i la preservació del medi. D'aquí la importància de retornar al medi (als rius i al mar) l'aigua que hem utilitzat en condicions òptimes. Segons la normativa vigent, l'evacuació i tractament de les aigües residuals és una competència pròpia dels municipis.

Des de fa més de 25 anys el Govern de Catalunya (primer amb la Junta de Sanejament i a partir de l’any 2000 amb l’ACA) ha donat una importància vital i estratègica al Pla de sanejament per tal de dotar al país de les infraestructures necessàries per garantir el correcte tractament de les aigües residuals urbanes. Gràcies a això, les estacions depuradores d'aigües residuals i pretractaments que funcionen actualment a Catalunya garanteixen un adequat retorn al medi de les aigües prèviament utilitzades i eviten el deteriorament de les masses d'aigua, principi bàsic de la Directiva marc de l'aigua. 

L’Agència Catalana de l’Aigua, com a administració hidràulica responsable de la planificació del sanejament en alta i, d’altra banda, els Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis i Mancomunitats que ostenten la competència del sanejament, són parts actores d’aquest procés i actuen coordinadament per garantir aquest servei essencial a la població. Gràcies al cànon de l’aigua (anteriorment increment de tarifa de sanejament) que es paga a la factura de l’aigua, es van poder generar economies d’escala per  agilitzar i impulsar la construcció i manteniment dels sistemes de sanejament a començaments dels anys 90, quan  la majoria dels municipis no tenien depuradora. L’ACA dóna suport al món local i gestiona de forma subsidiària aquells sistemes de sanejament la gestió dels quals encara no ha estat assumida pels municipis.

A dia d’avui els sistemes de sanejament en servei permeten tractar les aigües residuals del 97% de la població de Catalunya. A més, l’ACA treballa per tancar el cicle i garantir en un futur 100% del tractament de les aigües residuals.

Normativa

Text refós d'aigües (enllaç extern)
Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre.
Directiva Marc de l'Aigua (enllaç extern)
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.
Llei municipal i de règim local de Catalunya (enllaç extern)
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Directiva sobre el tractament d'aigües residuals (enllaç extern)
Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig, sobre el tractament d'aigües residuals urbanes.
Reglament dels serveis públics de sanejament (enllaç extern)
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament.
Directiva relativa a la contaminació per abocament de substàncies perilloses (enllaç extern)
Directiva 76/464/CEE, de 4 de maig, relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades al medi aquàtic.
Més informació
Revisió de les zones sensibles del Pla de sanejament (enllaç extern)

Acord GOV/5/2014, de 21 de gener, pel qual es revisen les zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres.