El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Cànon d'ocupació o utilització

Sou a: Inici > Cànon i altres tributs > Cànon d'ocupació o utilització

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L’ocupació, la utilització o l’aprofitament de béns del domini públic hidràulic de les lleres de corrents naturals, continus i discontinus, dels llits de llacs i llacunes i dels embassaments superficials en lleres públiques, que requereixen concessió o autorització administrativa, meriten una taxa denominada cànon d’utilització de béns del domini públic hidràulic, destinada a la protecció i la millora d’aquest domini, d’acord amb la normativa aplicable. Aquest cànon es merita amb l’atorgament inicial i amb el manteniment anual de l’autorització o concessió.

 

Base imposable
  1. En el supòsit d’ocupació de terrenys del domini públic hidràulic, pel valor del terreny ocupat prenent com a referència el valor del mercat dels terrenys contigus.
  2. En el cas d’utilització del domini públic hidràulic, pel valor de la utilització esmentada o del benefici obtingut amb aquesta.
  3. En el cas d’aprofitament de béns del domini públic hidràulic, pel valor dels materials consumits o la utilitat que reporti l’aprofitament esmentat.

 

Tipus de gravamen
  1. Supòsits previstos en els apartats 1 i 2 de l’apartat anterior: 5%.
  2. Supòsit previst en l’apartat 3: 100%.

 

Exigibilitat


Des del moment de l’atorgament de la concessió o autorització.

La quantitat, l’import i les condicions s’assenyalen en la concessió o l’autorització, i en les revisions anuals, segons la base imposable i el tipus de gravamen aplicable.

 

Exempcions


Els concessionaris d'aigües per a l'ocupació o utilització dels terrenys de domini públic necessaris per a la concessió.
 

 

Normativa

Llei d'aigües estatal (enllaç extern)
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües.