El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Cànon i altres tributs

Sou a: Inici > Cànon i altres tributs

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L'Agència Catalana de l'Aigua es financia majoritàriament a través del cànon de l'aigua (que va entrar en vigor l’1 d’abril de l’any 2000), un impost de caire ambiental que s'aplica en el rebut de l'aigua o que l'Agència liquida directament a alguns usuaris específics. A més, per a recuperar els costos que suposa la gestió de l’aigua, a part del cànon de l'aigua, l'ACA disposa d'altres ingressos com el cànon de regulació, el cànon d’ocupació i altres  taxes associades a tramitacions i gestió administrativa.

Els ingressos que provenen del cànon de l’aigua i de la resta d'ingressos es destinen a garantir el bon funcionament de les instal·lacions del cicle de l’aigua, a l’explotació i construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals o altres infraestructures hidràuliques, a subvencions per a la millora de l’abastament i a dur a terme actuacions de vigilància, protecció i preservació del medi hídric.

 

Normativa

Text refós d'aigües (enllaç extern)
Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre.
Reglament dels tributs gestionats per l'ACA (enllaç extern)
Decret 103/2000, de 6 de març (modificat pel Decret 47/2005).
Estàndard i millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua (enllaç extern)
Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua, a efectes de la determinació del cànon de l'aigua.
Més informació
Ingressos de l'Agència Catalana de l'Aigua - PDF

Resum dels ingressos de l'Agència: cànon de l'aigua, taxes i tributs.

Domiciliació bancària dels tributs - PDF

Com domiciliar els tributs de l'Agència Catalana de l'Aigua.