El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Entitats subministradores

Sou a: Inici > Cànon i altres tributs > Cànon de l'aigua > Entitats subministradores

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Les entitats subministradores d’aigua són aquelles que mitjançant xarxes o instal·lacions de titularitat pública o privada ofereixen un servei de subministrament d’aigua. 
En relació amb la gestió del cànon de l’aigua, les entitats subministradores exerceixen dues figures paral·leles:

  • Subjecte passiu substitut: l’entitat subministradora repercuteix el cànon de l'aigua als seus usuaris abonats, a través de la factura de l’aigua. La data de facturació marca el calendari de pagament d’aquests imports a l’Agència Catalana de l'Aigua.
  • Subjecte passiu contribuent: on l’entitat subministradora declara el cànon de l’aigua per l’ús del servei d’abastament d’aigua sobre el volum que subministra.


 

Com s'aplica el cànon de l'aigua a les entitats subministradores com a subjecte passiu contribuent?

La determinació del cànon de l’aigua per activitats d’abastament d’aigua de caràcter urbà s’efectua de forma similar a la resta d’activitats econòmiques. És a dir, l’import del cànon resulta de multiplicar els tipus aplicables aprovats (en €/m3) per la base imposable (en m3):

Cànon de l’aigua (€) = TGG (€/m3) x ( C1 x Volum no lliurat + C2 x Volum lliurat procedent de fonts pròpies + C3 x Volum lliurat de l’aigua comprada a tercers) C1=0,2; C2=0,07; C3=0

La base imposable (m3) es determina, en general, pel sistema d’estimació directa mitjançant comptadors homologats o altres mecanismes de control. Tot i que també es pot determinar per estimació objectiva en aquells casos que determini la llei (segons el volum d’aigua):

Volum anual utilitzat (m3) = 500 litres/abonat/dia x núm. d’abonats x 365 dies

 

Liquidació del cànon de l'aigua per part de les entitats subministradores

En funció de la dimensió de les entitats subministradores, els procediments de liquidació són mensuals, trimestrals o anuals. L’esquema indica les diferents obligacions dels subministradors ja sigui en la repercussió del cànon de l'aigua als seus abonats o com a pagadors del cànon de l'aigua que els pertoca per la seva activitat.

Esquema de la liquidació del cànon de l'aigua per a les entitats subministradores (enllaç extern)

Tràmits per a entitats subministradores

Accés als portals nou i transitori - PDF
Com obtenir les dades d'accés (certificat digital, paraula de pas, etc.) per accedir al portal nou o al transitori.
Tràmits per entitats subministradores - PDF
Descripció i enllaços dels tràmits, prescripcions tècniques dels models tributaris i calendari de presentació.
Ús abastament: nova declaració de lectures i gestió de comptadors - PDF (nou)
Manual de les funcionalitats de Declaració de lectures i Gestió de comptadors a través del Portal Nou en substitució de l'Entrada Manual de Dades.
Portal nou (enllaç extern)
Declaracions tributàries del cànon de l'aigua: declaració de facturació neta i autoliquidació, declaració resum de facturació a partir 2011, indemnitzacions, comunicacions, declaració mensual de facturació i liquidació (model A1), declaració i autoliquidació del cànon per a l'ús d'abastament, facturació detallada, facturació detallada en alta.
Portal transitori (enllaç extern)
Declaracions tributàries del cànon de l'aigua: declaració resum de facturació fins l'any 2010, ampliació de trams.
Declaració periòdica de volums utilitzats (enllaç extern)
Presentació de la declaració de volums utilitzats registrats (article 76 bis del Decret Legislatiu 3/2003).
Declaració de l'ús i la contaminació de l'aigua (DUCA) (enllaç extern)
Declaració relativa al consum i la contaminació d'aigües residuals d'indústries i assimilables
Més informació
Relació d'entitats subministradores d'aigua - XLS

Llistat de les entitats subministradores d'aigua per municipi.