El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Sol·licitud d'ampliació dels trams del cànon de l'aigua

Sou a: Inici > Cànon i altres tributs > Usos domèstics > Sol·licitud d'ampliació dels trams del cànon de l'aigua

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Les famílies de quatre o més membres poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua. Amb aquesta ampliació s'afegiran 3 m3/persona/mes als límits de consum d'aigua establerts pel 1r. tram, 2 m3/persona/mes pel 2n. tram i 1 m3/persona/mes pel tercer tram, d'acord amb la taula que s'adjunta tot seguit.

També poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75%, que computaran com a dues persones. En aquest cas, s’haurà de presentar el formulari juntament amb una còpia de la resolución de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

 

Taula de valors dels trams mensuals resultants a partir del 24 de març de 2012
Persones per habitatge 1R TRAM 2N TRAM 3R TRAM 4R TRAM
0-3 Fins a 9 m3 De 10 a 15 m3 De 16 m3 a 18 m3 Més de 18 m3
4 Fins a 12 m3 De 13 a 20 m3 De 21 m3 a  24 m3 Més de 24 m3
5 Fins a 15 m3 De 16 a 25 m3 De 26 m3 a  30 m3 Més de 30 m3
6 Fins a 18 m3 De 19 a 30 m3 De 31 m3 a 36 m3 Més de 36 m3
7 Fins a 21 m3 De 22 a 35 m3 De 36 m3 a 42 m3 Més de 42 m3
n Fins a 3n m3 De 3n a 5n m3 De 5n a 6n m3 Més de 6n m3

On es pot trobar el formulari?

  • Al web de l’Agència Catalana de l’Aigua, en format electrònic.

Com es pot sol·licitar l'ampliació?

  • Mitjançant el web de l’Agència. Tràmit en línia mitjançant un formulari web.
  • De manera presencial o per correu certificat. Formulari  .

 

On s'ha de presentar el formulari?

De manera presencial o per correu certificat a qualsevol registre públic (Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat…)

Com puc saber si s'està tramitant la meva ampliació de trams?

Tot document que entri en un registre públic és objecte d’una tramitació. Per això el primer que cal saber és si el document està registrat.

  • Si la informació s’ha fet arribar a l’Agència Catalana de l’Aigua per mitjà de la nostra pàgina web, rebreu en el mateix moment de la transmissió un codi de petició. En el màxim de tres dies, la vostra petició es codificarà també en el registre general de l’Agència, i rebreu un correu electrònic indicant-vos la data i el número de registre.
  • En cas de presentació del formulari de manera presencial en les nostres oficines us la registrarem immediatament.

Per a qualsevol consulta relacionada amb la vostra sol·licitud-declaració podeu enviar un correu electrònic a la bústia aca@gencat.cat.

Com es coneix el resultat de la sol·licitud - declaració?

Inicialment, la sol·licitud-declaració es considera vàlida i, generalment, l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua s’aplicarà en la facturació d’aigua següent a la de la presentació de les dades. Només en els casos en que la sol•licitud-declaració incompleixi algun dels requisits de l’ampliació dels trams, ja sigui en el moment de la petició o si es detecta en comprovacions posteriors, l’Agència Catalana de l’Aigua notificarà expressament la denegació o revocació al sol·licitant.

Com puc comunicar els canvis?

Qualsevol canvi de dades es realitza amb la presentació d'una nova sol·licitud-declaració, que substituirà l'anterior.

TELÈFON D'INFORMACIÓ: 012