El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Zones humides

Sou a: Inici > Gestió del medi > Zones humides

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Descripció general

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat l’inventari de zones humides de les conques internes de Catalunya amb un objectiu doble de:

 • Facilitar l’aplicació i el compliment del que disposa l’article 11.1 de la Llei 12/1985, d’espais naturals, en relació amb la protecció de les zones humides.
 • Constituir la base per a la redacció del futur Pla sectorial de zones humides previst en el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya.

L’inventari ha identificat i delimitat 202 zones humides sense comptar els estanys, les torberes i altres espais afins de l’alta muntanya.

Aquestes zones humides han estat objecte d’una caracterització ecològica (comunitats vegetals, poblament animal, etc.) i d’una avaluació del seu interès i problemàtica de conservació i també s’han definit criteris i recomanacions per gestionar-les.

Paral·lelament, l’elaboració de l’inventari ha comportat la creació d’una base de dades relacional associada a una cartografia georeferenciada i Integrada en un sistema d’informació geogràfica —el Sistema d’Informació Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge (zones humides).

Aquest fet permetrà incorporar els requeriments de protecció d’aquestes zones humides en la planificació territorial, sectorial i urbanística, en l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental i, en general, en els processos de presa de decisions que puguin incidir en la conservació d’aquests ambients.

Finalment, és important remarcar que el present inventari resta obert a la futura incorporació de nous espais que compleixin els requisits.

Torna a l'índex

Concepte de zona humida i tipologies considerades

A partir de la definició de zona humida establerta per la Llei 12/1985, d’espais naturals, es concreta el marc conceptual tècnic de zona humida i s’estableixen els criteris (biològics, hidrològics, de funcionalitat ecològica, etc.) que permeten identificar aquests espais.

En aquest inventari es considera zona humida aquella unitat ecosistèmica funcional que presenta en l’espai i el temps una anomalia hídrica positiva respecte del medi adjacent. La confluència de factors topogràfics, geològics i hidrològics fa que aquesta anomalia hídrica afecti i condicioni els processos geoquímics i els processos biològics de l’àrea en qüestió.

En les zones humides aquí considerades, el nivell freàtic (o capa saturada) és al mateix nivell o a prop de la superfície, i el terreny pot estar inundat per una làmina d’aigua lèntica o calmada. Aquest marc conceptual també inclou aquells espais que no presenten una làmina d’aigua superficial, sinó que la seva anomalia hídrica consisteix en la presència d’una humitat edàfica més elevada que permet el desenvolupament de sòls i biocenosi de tendència higròfila. Aquest seria el cas dels anomenats criptoaiguamolls o zones humides poc aparents (jonqueres, patamolls, etc.), en què la presència d’aigües lliures pot no ser visible però sí que ho són els efectes sobre els sistemes naturals.

És important fer notar que aquesta definició permet incloure les zones d’aigües profundes (llacs, etc.). Igualment, tampoc no s’estableix cap restricció per raó del seu origen hidrològic (zones humides d’inundació o laminació, zones humides de surgència de l’aqüífer profund, etc.) o artificial (embassaments, salines, etc.). També s’inclouen les àrees que presenten una anomalia hídrica únicament temporal, és a dir, no permanent, sempre que la seva freqüència o durada sigui suficient per condicionar i modificar les comunitats i els processos biològics respecte del medi envoltant.

Pel que fa als grans embassaments, si la massa d’aigua originada per una resclosa té una superfície superior a 100 ha, únicament figuren a l’inventari les cues o aquelles raconades que compleixen el criteri esmentat de naturalització. En masses d’aigua de menor superfície, s’incorpora a l’inventari la totalitat de la massa d’aigua, sempre que existeixi alguna raconada que també s’adapti al que s’ha dit sobre naturalització.

Torna a l'índex

Criteris d'identificació

Criteris de particularitat ecològica

 • Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex 2 de la Llei 3/1988, de protecció dels animals, i de les successives ordres d’ampliació de la relació d’espècies protegides.
 • Zones on és coneguda la presència d’espècies de flora i fauna dels annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.
 • Zones de nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres (en endavant Directiva d'aus).
 • Zones on es localitzen mostres significatives d’hàbitats naturals de zona humida, i especialment els que consten en l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, modificat per la Directiva 97/62/CE, per la qual s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE (en endavant Directiva hàbitats).
 • Zones on es coneix la presència d’espècies de fauna i de flora dels annexos II i IV de la Directiva hàbitats.
 • Zones que allotgen una biocenosi aquàtica d’elevada diversitat biològica o bé on es localitzen xarxes tròfiques i processos ecològics d’elevada complexitat o d’especial representativitat ecològica.
 • Zones importants com a refugi i hivernada d’aus.
 • Zones que constitueixen un biòtop-pont entre grans zones humides.
 • Zones que, en cas de tractar-se d’espais fluvials d’aigües lèntiques, conserven comunitats forestals de ribera ben estructurades i amb una presència destacada de genotips propis de la zona.
 • Zones d’especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o àrea geogràfica on es localitza.

Criteris d'importància hidrològica

 • Zones de recàrrega de l’aqüífer, la conservació de les quals és indispensable per al manteniment d’altres zones humides de descàrrega.
 • Zones d’especial singularitat hidrològica (per l’origen, l’activitat, etc.).

Torna a l'índex