El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

home

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

  • El cànon social

    Modalitat del cànon de l'aigua adaptada a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Temes

Subvenció abastament vehicles cisterna - PDF (nou)
Cofinançament de despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic
Plec de bases de la subhasta del poblat de Sant Romà de Sau - PDF (nou)
Descàrrega del plec de condicions de la subhasta pública del poblat de Sant Romà de Sau
Mapes de proposta de zonificació dels usos permesos o preferents dels embassaments - PDF
Districte de conca fluvial de Catalunya
Bones pràctiques en sanejament domèstic - PDF (nou)
Accions per evitar la contaminació del medi i el sobrecost dels sistemes de sanejament
Estat dels embassaments
Informació de l'estat dels recursos hídrics
Descontaminació embassament de Flix
Consulta de documents i resultats del seguiment
Depuradores en servei
Relació de sistemes de sanejament en servei

Cerca al web