El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Disponibilitat de l'aigua

Sou a: Inici > Abastament > Disponibilitat de l'aigua

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L'Agència vetlla per garantir la disponibilitat d'aigua per a l'abastament dels usos actuals i futurs, preservant els valors ambientals.

És responsabilitat de la planificació hidrològica de l'Agència vetllar per la disponibilitat i la garantia de l'abastament de manera compatible amb la preservació dels valors ambientals. Al mateix temps, l'assoliment dels objectius de la Directiva marc de l'aigua és una garantia de recurs en quantitat i qualitat.

L'anàlisi de la disponibilitat d'aigua té com a objectiu valorar l'aprofitament dels recursos hídrics, amb la finalitat d'establir les garanties de subministrament i determinar si aquestes garanties són suficients per a cadascun dels usos de l'aigua, tant en la situació actual com en els escenaris futurs.

Principals actuacions de millora de la disponibilitat

En el marc de l'elaboració del Pla de gestió de l'aigua de Catalunya s'ha endegat una diagnosi detallada de la garantia dels diferents usos de l'aigua, que inclou una anàlisi dels diferents escenaris futurs i les diferents alternatives d'actuació. El Programa de mesures, integrat en l'esmentat Pla de gestió, preveu tot un seguit d'actuacions, que resulten de combinar solucions de dessalinització, reutilització, recuperació d'aqüífers i millora de l'eficiència. Aquestes solucions, al seu torn, han de permetre garantir la disponibilitat d'aigua per a la població actual i futura, i, al mateix temps, facilitar l'assoliment dels objectius de la Directiva marc de l'aigua per al 2015.

La diagnosi de la garantia i la programació de les mesures de millora de la disponibilitat han comportat la revisió i l’actualització dels estudis de la caracterització de la demanda d'aigua, l'avaluació dels recursos hídrics i la modelització de la gestió de l'aigua en els diferents escenaris futurs.