El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Registre d'Aigües

Sou a: Inici > Abastament > Registre d'Aigües

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

El Registre d'Aigües

L’Agència Catalana de l’Aigua, com a Organisme de Conca, disposa d’un Registre d'Aigües, format per 3 seccions (A,B,C), té una estructura informàtica de dades i un llibre d’inscripcions (fitxes d’inscripcions). En ell s’inscriu d’ofici les concessions d’aigües, canvis de titularitat o modificacions de les característiques de les concessions, contractes de cessió, la legalització d’aprofitaments amb un cabal no superior a 7.000 m3/any i els aprofitaments d’aigües privades (disposicions transitòries de la Llei d’Aigües). Atès que el Registre d’Aigües té caràcter públic, i la inscripció registral és el mitjà de prova de l’existència i situació de la concessió, qualsevol persona pot sol•licitar certificació sobre els drets d’aprofitament d’aigües inscrits davant l'Agència Catalana de l'Aigua. Els titulars de drets d’aprofitament d’aigües inscrits gaudeixen de protecció administrativa.

L’Agència Catalana de l’Aigua també disposa d’un Catàleg d’Aigües Privades (Secció CT), on figuren tots els aprofitaments qualificats com a privats per la legislació anterior a la Llei d’Aigües. A través del període de transició d’aquesta Llei, els titulars dels aprofitaments podien declarar l’existència del mateix per tal d’incloure’ls en el Catàleg d’Aigües Privades. La inscripció en el Catàleg d’Aigües Privades no gaudeix de protecció administrativa. Actualment, en el Catàleg d’Aigües Privades només s’inscriuen els aprofitaments d’aigües per sentència judicial declarativa del dret.

 

Normativa

 

1. El Text refós de la Llei d’aigües, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
2. Reglament del domini públic hidràulic [RDPH], aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril.

Actualment s’està tramitant l’aprovació d’un Reial Decret que modificarà el Reglament del Domini Públic Hidràulic, una de les finalitats d’aquest nou Reial Decret serà la de regular l’organització i funcionament del Registre d’Aigües de totes les Administracions hidràuliques de l’Estat, creant una nova estructura informàtica de dades. L’Agència Catalana de l’Aigua resta a l’espera de la seva aprovació definitiva  per al seu desenvolupament i aplicació.