El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Seguretat de preses i embassaments

Sou a: Inici > Abastament > Preses i embassaments > Seguretat de preses i embassaments

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb allò establert en el RD 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico pdf en relació al control de la seguretat de preses, embassaments i basses, gestiona i manté el Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya (aprovat el 16 de desembre de 2013 mitjançant l'Ordre TES/341/2013, per la qual es crea i s'organitza el Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya (DOGC núm. 6534 – 07/01/2014), on queden inscrites aquelles infraestructures que, per les seves característiques geomètriques o de capacitat, tinguin associat un cert grau de risc en cas de trencament o funcionament incorrecte.

La normativa esmentada obliga als titulars de basses ubicades fora del domini públic hidràulic a Catalunya i els titulars de les preses existents al domini públic hidràulic de les conques internes de més de 5 metres d'alçada o més de 100.000 metres cúbics de capacitat, a sol·licitar la classificació i registre de la infraestructura a l'Agència. L'objectiu d'aquest Registre és posar a disposició de l'administració la informació per tal de comprovar que els titulars d'aquestes infraestructures donen compliment a les exigències que la normativa estatal els imposa en matèria de seguretat.

Els danys potencials d'una infraestructura d'aqueste característiques en cas de trencament o malfuncionament s'estableix classificant la presa/bassa en una de les tres categories possibles:

- A, a la qual hi corresponen aquelles preses, embassaments o basses el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot agreujar a nuclis urbans o a serveis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants.

- B, a la qual hi corresponen aquelles preses, embassaments o basses el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot ocasionar danys materials o mediambientals importants o afectar a un número reduït d’habitatges.

- C, a la qual hi corresponen aquelles preses, embassaments o basses el trencament o el funcionament incorrecte de les quals pot produir danys materials de moderada importància i només incidentalment pèrdues de vides humanes.

A més, les preses o basses es classifiquen en funció de les seves dimensions geomètriques, considerant-se gran presa aquella infraestructura amb una alçada superior als 15 m o bé que, amb una alçada compresa entre els 10 i 15 m, tingui una capacitat d’embassament superior a 1 hm3.

L'Agència Catalana de l'Aigua realitza tasques d'inspecció i vigilància sobre les grans preses i/o preses i basses classificades en les categories A o B independentment de la seva titularitat i vetlla pel compliment per part del titular de la legislació vigent en matèria de seguretat de preses.

 

Tràmits en l'àmbit de control i registre de seguretat de preses, embassaments i basses

 

En aquest context, el titular d'una infraestructura inclosa dins de l'àmbit d'aplicació de l'esmentat Reial decret, disposa de tràmits per donar compliment a les seves obligacions corresponents a:

  • Classificació i inscripció o modificació de dades al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya (en endavant, Registre).
  • Inscripció al Registre d'aquelles preses, embassaments i basses ja classificades.
  • Modificació de dades del Registre.

 

Els titulars de preses o basses ja classificades en les categories A, B o grans preses categoria C, disposen de tràmits addicionals per donar compliment a obligacions normatives derivades d’aquesta classificació (en funció del risc o de paràmetres geomètrics):

  • L'aprovació de les Normes d'explotació (per a categories A o B o gran presa de categoria C), el Pla d'emergència (només categories A o B) i l'Enginyer representant de l'equip d'explotació.
  • La sol·licitud d'informe sobre projectes i obres que puguin afectar la seguretat en preses i embassaments, així com els diferents canvis de fase en la vida d'aquestes infraestructures.