El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Domèstics

Sou a: Inici > Cànon i altres tributs > Cànon de l'aigua > Domèstics

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

El cànon de l’aigua d’ús domèstic és el que es defineix  per als usos residencials, particulars o comunitaris, fet per persones físiques o jurídiques, que es corresponen amb l’ús de l’aigua per a sanitaris, per a dutxes, per a cuina i menjador, per a rentades de roba i de vaixelles, regs de jardins, piscines i altres zones comunitàries, refrigeració i condicionaments domiciliaris, i amb d’altres usos de l’aigua que es puguin considerar consums inherents o propis de l’activitat humana en habitatges.
 

L’aigua consumida en l’àmbit domèstic pot provenir de dues fonts:

  • De la xarxa de subministrament d'aigua: s’aplica un cànon de l'aigua que les entitats subministradores (municipals o privades) repercuteixen als abonats en les factures d’aigua que emeten.
  • De fonts pròpies (pous o altres): en què el cànon de l’aigua no s’inclou a cap factura i és el titular de la font qui ha de fer els tràmits necessaris (declaració inicial de dades i declaració trimestral de volums - B6) per abonar-lo directament a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Com es calcula el cànon de l'aigua: els trams del cànon

La quantitat d’aigua consumida es mesura amb m3 i existeixen 4 trams en funció del consum. Hi ha sempre un mínim de facturació de 6 m3 per abonat i mes (si existeixen lectures de comptadors). Com més aigua es consumeix (m3) més elevat és el cànon de l’aigua. Per tant, la finalitat és fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums més elevats.
El cànon de l’aigua en els usos domèstics beneficia als qui menys consumeixen ja que se’ls hi aplica el tipus protegit (0,4936 €/ m3) sempre que el seu consum no superi el 1r tram. Als qui el seu consum es situa en el 2n, 3r o 4t tram, se’ls hi aplica el tipus general (0,5685 €/ m3 x coeficient de consum):  

 

  1er tram 2on tram 3er tram 4rt tram
Volum < o = 9 m3 10 – 15 m3 16-18 m3 > 18 m3
Preu 0,4936€/m3 0,5685 €/m3 x 2 = 1,137 €/m3 0,5685 €/m3 x 5 = 2,8425 €/m3 0,5685 €/m3 x 8 = 4,548€/m3

- Expressat en consum mensuals per habitatge i coeficient demogràfic 1.

- Pressupostos de la Generalitat de Catalunya (2017): Llei 4/2017, d'e 28 de març.

 

Finalment, el tipus protegit i el general es multipliquen per el coeficient de concentració demogràfica de cada municipi, coeficient que depèn de la situació del sanejament del municipi. Aquest coeficient sempre és igual o inferior a 1. 

Tramitacions en cas de fonts pròpies

Informació per a usuaris domèstics amb fonts pròpies - PDF
Particularitats per a usuaris domèstics amb fonts pròpies d'abastament d'aigua (pous, mines, aigües superficials,...).
Declaració inicial de dades (DID) (enllaç extern)
Tramitació per a usuaris amb fonts pròpies com pous, mines, captacions superficials, etc.
Declaració trimestral de volum (B6) (enllaç extern)
Declaració de les lectures dels comptadors.
Més informació
Facturació del cànon de l'aigua en els usos domèstics - PDF

Informació esquemàtica de la facturació del cànon amb les obligacions i bonificacions per als usuaris.

Tipus aplicable del cànon de l'aigua per municipi - XLS

Llistat amb els valors finals vigents del cànon de l'aigua aplicats per cada municipi.