El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Projectes en fase d'informació pública

Sou a: Inici > L'Agència > Informació Pública > Projectes en fase d'informació pública

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L'Agència Catalana de l'Aigua en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l'obertura d'un període d'exposició pública als efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions dels següents projectes, els quals resten a disposició del públic durant el termini fixat a l’anunci d’informació pública, a comptar del dia de la publicació d'aquest Anunci en el DOGC.

Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les obres projectades poden presentar els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de l'article 17 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i altres articles concordants del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el que estableix la legislació vigent. 

- Projecte constructiu actualitzat del col.lector d’aigües residuals en alta i l’estació de bombament de Can Amat al terme municipal de Sant Esteve de Sesrovires, clau: LSA.00007/01.P4 (350 MB) (enllaç extern)

- Projecte modificat de col.lectors en alta per al sanejament del municipi d’Avià (Berguedà) i de la llista dels béns i drets afectats per les obres, clau: S-AA-00277-PM (104 MB) (enllaç extern)

- Projecte constructiu d’arranjament del tram 1 del col.lector d’Alfara de Carles (Baix Ebre), clau: S-AA-00990-P2 (46,2 MB) (enllaç extern)

-Projecte constructiu de l’adequació i millora de l’estació distribuïdora de la Trinitat. Fase 2, al terme municipal de Barcelona (Barcelonès). ( 440 MB) (enllaç extern)

- Projecte constructiu dels sistemes de cloració “online” a la xarxa de distribució d’ATLL (Vilassar de Mar, Hostalric i Olèrdola), als termes municipals de Cabrils, Hostalric i Olèrdola (Maresme, la Selva i Alt Penedès). (87 MB) (enllaç extern)

Normativa

Llei d'expropiació forçosa 16 de desembre de 1954 (enllaç extern)
Reglament de la Llei d'expropiació forçosa (enllaç extern)
Decret de 26 d'abril 1957
Llei del Procediment administratiu comú a les administracions públiques - PDF
Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment comú de les administracions públiques (BOE).