El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Gestió dels fangs

Sou a: Inici > Sanejament > Gestió dels fangs

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

El procés de depuració de l’aigua residual consisteix en la retirada de les substàncies contaminants que hi són presents per a poder-la retornar al medi ambient sense afectar-lo ni comprometre als organismes vius, en general, i a la salut  de les persones, en particular. Part de les substàncies separades de l'aigua durant el procés de depuració constitueixen un residu que anomenem fang de depuració o biosòlid. Així doncs, la generació de biosòlids és conseqüència directa del sanejament. 

En el fang es concentra principalment la matèria orgànica i una part dels nutrients que si s’haguessin retornat amb l’aigua al medi n’haurien provocat un impacte.

La despesa de la gestió dels biosòlids representa un dels costos més importants de l'activitat de depuració de l’aigua residual.

Com amb qualsevol altre residu l’objectiu principal de la gestió dels fangs és la seva valorització, és a dir, convertir-lo en un recurs. Els destins finals del fang són la valorització en usos agrícoles, de jardineria, de restauració de terrenys degradats i de fabricació d’adobs; la utilització com a combustible; i la disposició en abocador.

Per adequar les característiques del fang a la seva destinació i millorar-ne la gestió s’apliquen diversos tractaments, consistents en l’estabilització i en la reducció del contingut d’aigua. Part d’aquests tractaments són duts a terme en les pròpies EDAR –com l’espesseïment, la digestió i la deshidratació– i es consideren com la continuació del procés de depuració de l’aigua. Altres tractaments es realitzen en instal·lacions específiques, ubicades en EDAR o en d’altres emplaçaments. Aquest és el cas de les plantes de compostatge, d’assecatge tèrmic i de codigestió anaeròbia amb d’altres residus orgànics. Catalunya disposa d’un parc d’instal·lacions de tractament de fangs de titularitat pública i privada.

La gestió del fang està sotmesa a diversos factors que la condicionen. Aquests factors són de diversa tipologia: normatius, econòmics, ambientals, tècnics i d’acceptació social, entre d’altres. La gestió del fang es realitza satisfent aquests condicionants. D’aquesta manera s’aconsegueix donar sortida a aquest residu resultat del servei públic de depuració de l’aigua residual.

 

La gestió dels biosòlids a Catalunya

Publicació sobre la producció, el model i les vies de gestió dels fangs a Catalunya. (enllaç extern)

 

Dades sobre l'evolució de la producció i la gestió dels biosòlids a Catalunya

Dades d'evolució de la producció dels fangs a Catalunya. (enllaç extern)

Dades d'evolució de la gestió de biosòlids a Catalunya. (enllaç extern)

Normativa

Reial Decret d'ús dels fangs de depuració en el sector agrari (enllaç extern)
Reial Decret 1310/1990, de 29 d'octubre, pel que es regula la utilització de fangs de depuració en el sector agrari.
Ordre sobre ús de fangs de depuració en el sector agrari (enllaç extern)
Ordre AAA/1072/2013, de 7 de juny, sobre utilització de fangs de depuració en el sector agrari.
Directiva de la CEE sobre fangs de depuradora (enllaç extern)
Directiva 86/278/CEE, de 12 de juny, de 1986 relativa a la protecció del medi ambient i, en particular, dels sòls, en la utilització dels fangs de depuradora en agricultura.
Decret d'aprovació del programa d'actuació a zones vulnerables de contaminació de nitrats (enllaç extern)
Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
Més informació
Instal·lacions de posttractament de fangs a Catalunya

Accés al llistat sobre les instal·lacions de posttractament de fangs amb fitxes informatives.

Programes de sanejament

Programes d'aigües residuals industrials i urbanes i programa de fangs.

Esquemes de la gestió dels fangs - PDF

Esquemes i diagrames del flux en la gestió dels fangs i les plantes d'assecatge i compostatge.

RESTOFANGS (enllaç extern)

La restauració superficial edàfica amb fangs de depuradora.

III jornades tècniques de gestió EDAR - PDF

Volum de ponències: tractament i valorització de fangs.