Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 1000 - 3.6.1988
Departament de la Presidència


DECRET 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.

Els programes successius d’acció de les Comunitats Europees han establert reiteradament el principi que la millor política del medi ambient consisteix a evitar des del seu origen l’aparició de contaminacions i d’altres efectes negatius, més que combatre ulteriorment els seus efectes. En aquest sentit, s’ha insistit en la necessitat de tenir en compte, el més aviat possible, els impactes sobre el medi ambient en tots els processos tècnics de planificació i d’instrumentar, en conseqüència, els procediments adients per a l’avaluació d’aquests impactes. Aquesta tècnica singular es manifesta en la Directiva 85/337, de 27 de juny, sobre avaluació dels impactes sobre el medi ambient de certes obres públiques i privades.

Aquest Decret té com a finalitat desenvolupar el marc legislatiu vigent per tal d’adequar-lo als requeriments específics de la protecció del medi ambient a Catalunya i per concretar el procediment administratiu a seguir per a l’avaluació de l’impacte ambiental dels projectes públics o privats, la realització o autorització dels quals correspon a la Generalitat, que així ho requereixin. L’àmbit d’aplicació del Decret no s’estén, doncs, en aquest moment, als projectes de competència de les administracions locals de Catalunya, que per les seves peculiaritats podran ser objecte d’una normativa ulterior.

El Decret atribueix a la Comissió Central d’Indústries i Activitats Classificades una intervenció important en el procediment que es regula, atesa l’experiència que aquest òrgan col·legiat ha adquirit des de la seva constitució, en què es troben representats tots els departaments de la Generalitat afectats en matèria de gestió del medi ambient. A tal efecte, es crea en el seu si una Subcomissió tècnica amb la finalitat de facilitar l’exercici de les funcions específiques que aquest Decret atribueix a la Comissió.

D’altra banda, s’encomana als diferents departaments de la Generalitat competents el seguiment i la vigilància del compliment de la declaració d’impacte.

Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, el desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria de protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de la Generalitat per establir normes addicionals de protecció;

A proposta dels consellers de Governació, Cultura, Sanitat i Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Ramaderia i Pesca i Indústria i Energia, i d’acord amb el Consell Executiu,


 

Decreto:
 

Article 1


Als efectes d’aquest Decret, s’hauran de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental els projectes públics o privats consistents en la realització d’obres, d’instal·lacions o de qualsevol altra activitat inclosa a l’Annex del present Decret, la realització o autorització dels quals correspongui a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 2


2.1 Els projectes de què es fa esment a l’article anterior hauran d’incloure un estudi d’impacte ambiental, que es referirà als aspectes i les determinacions esmentats a continuació:

a) Anàlisi detallada de l’indret on es preveu l’obra, l’activitat o la instal·lació, i del seu entorn. Inclourà com a mínim les especificacions següents:

Descripció del medi físic referida als condicionants geològics, hidrològics, hidrogeològics, climatològics, atmosfèrics, edàfics, de vegetació, del paisatge i d’altres aspectes necessaris per definir el medi en l’àrea afectada i en el seu entorn.

Usos del sòl i dels aprofitaments preexistents, obres d’infrastructura i instal·lacions.

Situació administrativa de l’àrea afectada: municipis afectats, règim jurídic, espais o elements protegits, altres règims jurídics especials, i d’altres.

Servituds i altres drets reals que puguin tenir incidència sobre el projecte.

 b) Descripció general de projecte i exigències previsibles en relació amb la utilització del sòl i d’altres recursos naturals durant les fases de construcció i de funcionament. Estimació dels tipus i quantitat de residus i emissions de matèria o energia resultants.

c) Avaluació dels efectes previsibles directes i indirectes del projecte sobre la població, la gea, el sòl, la flora i la vegetació, la fauna, l’aire, l’aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials, inclòs el patrimoni històrico-artístic i arqueològic.

d) Relació detallada i valoració econòmica de les mesures previstes per eliminar, reduir o compensar els efectes ambientals negatius significatius; programació temporal de la seva execució, possibles alternatives existents a les condicions del projecte previstes inicialment i justificació de la idoneïtat de l’alternativa elegida pel que fa a la minimització dels efectes negatius sobre el medi.

e) Resum de l’estudi i conclusions, formulats en termes comprensibles fàcilment, i informe, si s’escau, de les dificultats informatives i tècniques trobades en la seva elaboració.

f) Programa de vigilància ambiental on es concretin de manera detallada els paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats, així com els sistemes de mesura i control d’aquests paràmetres.

2.2 L’Administració posarà a disposició del titular del projecte els informes i qualsevol altra documentació, quan cregui que pot resultar d’utilitat per a la realització de l’estudi d’impacte ambiental.
 

Article 3


3.1 L’estudi d’impacte ambiental s’inclourà en el projecte que correspongui en forma de document diferenciat i, conjuntament amb aquell, serà sotmès, dins el procediment aplicable per a l’autorització o realització del projecte, al tràmit d’informació pública i en altres informes que s’hagin previst a l’esmentat procediment.

 3.2 Quan el tràmit d’informació pública no es prevegi en el procediment d’autorització o de realització del projecte, la Comissió Central d’Indústries i Activitats Classificades, una vegada rebut l’expedient, sotmetrà l’estudi d’impacte a informació pública durant el termini de trenta dies, i en demanarà els informes que consideri oportuns.

 3.3 L’anunci d’informació pública es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, mitjançant edicte, al tauler d’anuncis de les entitats locals afectades.

Article 4


4.1 Transcorregut el tràmit d’informació pública a què es refereix l’article anterior, i amb caràcter previ a l’adopció de la resolució administrativa, l’òrgan competent per raó de la matèria lliurarà l’expedient, al qual adjuntarà si escau les observacions que cregui oportunes, a la Comissió Central d’Indústries i Activitats Classificades. Aquesta Comissió, en el termini de 30 dies, avaluarà els estudis d’impacte ambiental i efectuarà la declaració d’impacte, en la qual es determinaran les condicions que hagin d’establir-se per a la protecció adequada del medi ambient i els recursos naturals.

4.2 Cas que l’estudi d’impacte presentés defectes esmenables de forma, omissió o d’altres, la Comissió Central d’Indústries i Activitats Classificades ho comunicarà a l’interessat, que haurà de presentar les esmenes o addicions oportunes en el termini de deu dies, transcorregut el qual la declaració d’impacte es realitzarà atenent la documentació de l’expedient.
 

Article 5


5.1 La declaració d’impacte, amb les condicions que puguin establir-se, serà adreçada a l’òrgan competent que dictarà la resolució administrativa que correspongui.

5.2 En cas de discrepància entre l’òrgan que ha de realitzar o autoritzar el projecte i la Comissió Central d’Indústries i Activitats Classificades, resoldrà el Consell Executiu.

5.3 Es farà pública, en qualsevol cas, la declaració d’impacte.
 

Article 6

6.1 Per tal d’exercir les funcions que li atribueix aquest Decret, es crea, en el si de la Comissió Central d’Indústries i Activitats Classificades, una Subcomissió tècnica integrada per un representant de cadascun dels departaments següents: Governació, Cultura, Sanitat i Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Indústria i Energia.

6.2 Per elaborar les propostes corresponents, la Subcomissió tècnica que preveu l’apartat anterior podrà demanar la informació i el suport tècnic que cregui necessaris dels diferents departaments de la Generalitat, competents per raó de la matèria.
 

Article 7


7.1 El departament de la Generalitat a què correspongui per raó de la matèria la realització o l’autorització del projecte, exercirà, per mitjà de la unitat orgànica competent en matèria de gestió del medi ambient, les funcions següents:

a) Realitzar les comprovacions necessàries i demanar la documentació i la informació que calgui per al seguiment i la vigilància del compliment de la declaració d’impacte i de les condicions imposades.

 b) Requerir la suspensió de l’execució dels projectes en els casos següents:

Inici de l’execució del projecte sense haver donat compliment al tràmit de la declaració d’impacte.

Ocultació de dades, la seva falsetat o manipulació dolosa en el procediment d’avaluació.

Incompliment o transgressió de les condicions ambientals imposades per a l’execució del projecte.

c) Exercir les accions encaminades a la restitució de la realitat física alterada per l’execució de projectes en els casos previstos a l’apartat anterior. A tal efecte, podrà imposar multes coercitives successives de fins a 50.000 pessetes cadascuna, sens perjudici de dur a terme, si s’escau, l’execució subsidiària a càrrec del titular del projecte. El titular del projecte haurà d’indemnitzar en tot cas els danys i els perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’execució del projecte.

d) Valorar els danys i els perjudicis ocasionats, amb la taxació prèvia contradictòria, quan el titular del projecte no en doni la seva conformitat.

7.2 Periòdicament, el departament competent per raó de la matèria haurà de donar compte a la Comissió Central d’Indústries i Activitats Classificades de les mesures adoptades en aplicació d’aquest Decret.

Article 8


D’acord amb les disposicions sobre propietat industrial i amb la pràctica jurídica en matèria de secret industrial i comercial, la Comissió Central d’Indústries i Activitats Classificades, en realitzar l’avaluació d’impacte ambiental, haurà de respectar la confidencialitat de les informacions aportades pel titular del projecte que tinguin aquest caràcter, i s’haurà de tenir en compte, en tot cas, la protecció de l’interès públic.
 

Disposicions addicionals

1 Aquest Decret no serà d’aplicació als projectes relatius a obres només de reposició o de reparació de les ja existents.

2 El Consell Executiu, en casos excepcionals i mitjançant acord motivat, podrà excloure un projecte determinat del tràmit d’avaluació d’impacte. L’acord es farà públic i contindrà, no obstant, les previsions que en cada cas cregui necessàries per minimitzar l’impacte ambiental del projecte.

3 Aquest Decret no serà d’aplicació als casos de declaració d’impacte ambiental de les activitats extractives, que es tramitaran d’acord amb la Llei 12/1981, de 24 de desembre, i el Decret 343/1983, de 15 de juliol, sens perjudici de les modificacions que s’han d’introduir a fi de completar els tràmits d’informació pública i de publicitat exigits pel present Decret. En tot cas, l’informe que preveu l’article 6.3 de la Llei esmentada haurà de ser notificat a la Comissió Central d’Indústries i Activitats Classificades.
 

Disposició final

Aquest Decret serà d’aplicació a les obres, les instal·lacions o les activitats que s’hi sotmeten i que s’iniciïn a partir del dia 20 de juliol de 1988.
 
 

Barcelona, 7 d’abril de 1988
 

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés
Conseller de Governació

Joaquim Ferrer i Roca
Conseller de Cultura

Josep Laporte i Sala
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Xavier Bigatà i Ribé
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Josep Mirò i Ardèvol
Conseller de Agricultura, Ramaderia i Pesca

Macià Alavedra i Moner
Conseller d’Indústria i Energia
 
 
 

Annex

1 Refineries de petroli, amb exclusió de les empreses que produeixen únicament lubricants derivats del petroli, així com les instal·lacions de gasificació i de piròlisi d’esquistos bituminosos amb capacitat superior a 500 tones/dia.

2 Centrals tèrmiques i altres instal·lacions de combustió amb potència tèrmica superior a 300 MW, així com centrals nuclears i altres reactors nuclears, amb exclusió de les instal·lacions de recerca per a la producció i la transformació de matèries fissionables i fèrtils en què la potència màxima no superi 1 kW de durada permanent tèrmica.

3 Instal·lacions destinades exclusivament a l’emmagatzemament permanent o a eliminar definitivament residus radiactius.

4 Plantes siderúrgiques integrals.

5 Instal·lacions destinades a l’extracció d’amiant, així com al tractament i la transformació de l’amiant i dels productes que contenen amiant. Per als productes d’amiant-ciment, les instal·lacions amb una producció anual superior a 20.000 tones de producte acabat; per als materials de fricció, les instal·lacions amb una producció anual superior a 50 tones de productes acabats i per a altres usos d’amiant, les que impliquin una utilització superior a 200 tones/any.

6 Instal·lacions químiques integrades.

7 Construcció d’autopistes, autovies, línies de ferrocarril de llarg recorregut, aeroports amb pistes d’envol i d’aterratge d’una longitud igual o superior a 2.100 metres i aeroports d’ús particular.

8 Ports comercials, pesquers i esportius. Dics i altres actuacions de defensa i regeneració del domini públic marítimo-terrestre, sempre que el pressupost d’execució per contrata excedeixi els 500 milions de pessetes.

9 Instal·lacions de tractament de residus especials i les de tractament de residus urbans i assimilables sempre que la planta faci un tractament superior a 300 tones/ dia.

10 Grans preses.

11 Primeres repoblacions quan impliquin risc de transformacions ecològiques negatives greus.

12 En general, totes les obres i les instal·lacions que puguin perjudicar notòriament els valors preservats en els espais naturals protegits d’acord amb el que preveu el Capítol 3 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals

 

 

Inici