Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 2886 - 11.05.1999
Departament de la Presidència


DECRET 125/1999, de 4 de maig, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

La Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, crea l’Agència Catalana de l’Aigua com a entitat de dret públic de la Generalitat amb la finalitat de constituir-se en l’administració hidràulica única de la Generalitat de Catalunya. 

Segons l’article 15.2 de la Llei esmentada, l’Agència Catalana de l’Aigua es regeix, entre d’altres normes, pels seus Estatuts. 

Correspon al Govern de la Generalitat aprovar aquests Estatuts com a desplegament de la seva estructura organitzativa i del règim de funcionament, d’acord amb el que estableixen els articles 19.3 de la Llei 25/1998 i 3.2 i 21de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 

Per tant, a proposta dels consellers de Medi Ambient i de Política Territorial i Obres Públiques, i amb  la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto: 

Article 1 

S’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua que s’adjunten annexos. 

Article 2 

S’autoritza el conseller de Medi Ambient perquè prengui les mesures necessàries per a l’entrada en funcionament de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la seva configuració d’entitat de dret públic. 

Disposicions transitòries 

 —1  Fins que els Estatuts de l’Agència no despleguin els seus efectes, s’adscriuen funcionalment al Departament de Medi Ambient la Junta d’Aigües i la Direcció General de Política Hidràulica. 

 —2  El personal que estigui ocupant llocs de treball a la Direcció General de Política Hidràulica o tingui suspesa la seva relació jurídica amb aquest òrgan pot integrar-se en l’Agència Catalana de l’Aigua, en els termes previstos en la disposició transitòria 1 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre. 

 —3  La constitució dels òrgans col·legiats de l’Agència es regeix per les determinacions següents: 

a) Els organismes que corresponguin designaran, a instància del conseller de Medi Ambient, els membres que han de formar part del Consell de Direcció, el Consell d’Administració i el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua. 

b) La primera reunió del Consell d’Administració serà presidida pel conseller de Medi Ambient i tindrà com a objecte comunicar als membres del Consell la proposta de nomenament del director de l’Agència. 

c) El director de l’Agència, un cop nomenat, convocarà una sessió del Consell d’Administració que tindrà caràcter constitutiu i amb la realització de la qual s’entendrà que els Estatuts de l’Agència comencen a desplegar els seus efectes. 

  —4  Fins a la determinació de la plantilla de personal de l’Agència i del seu règim jurídic i de vinculació, el personal que estigui ocupant llocs de treball a la Junta d’Aigües, la Junta de Sanejament i la Direcció General de Política
Hidràulica o tingui suspesa la seva relació jurídica amb aquests organismes, s’adscriurà provisionalment a l'’Agència
quan es compleixin les determinacions de la disposició transitòria 3, mantenint el caràcter laboral o funcionarial de la relació esmentada. 

—5  En el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Govern aprovarà el Reglament dels òrgans de gestió en règim de participació als quals fa referència la disposició transitòria 2 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre. 

Disposició derogatòria  

Queden derogades les normes següents: 

      Decret 61/1992, de 17 de febrer, d’aprovació dels Estatuts de la Junta de Sanejament. 

      Decret 364/1987, de 23 de novembre, d’estructuració de la Junta d’Aigües. 

      Decret 135/1989, de 19 de maig, de modificació de l’estructura de la Junta d’Aigües de Catalunya. 

      Decret 363/1987, de 23 de novembre, d’estructuració de la Direcció General d’Obres Hidràuliques. 

      L’article 6 del Decret 62/1997, de 4 de març, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres  Públiques. 

      L’article 30 del Decret 83/1998, de 31 de març, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres  Públiques. 

Disposició final 

El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el DOGC. No obstant això, la disposició derogatòria no entrarà en vigor fins a l’efectiva constitució dels òrgans col·legiats de l’Agència Catalana de l’Aigua en els termes que preveu la disposició transitòria 3. 

Barcelona, 4 de maig de 1999 

Jordi Pujol 
 President de la Generalitat de Catalunya 

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 
Conseller de Medi Ambient 

Pere Macias i Arau 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

ESTATUTS de l’Agència Catalana de l’Aigua  

Capítol 1  -  Naturalesa, funcions i estructura  

 Article 1 - Denominació 

L’empresa pública catalana creada per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro i regulada en aquests Estatuts es denomina Agència Catalana de l’Aigua. 

 Article 2 -  Domicili i àmbit territorial d’actuació  

2.1  El domicili de l’Agència, per a qualsevol tipus d’efectes legals, radica a Barcelona, sens perjudici de l’establiment  de dependències en els àmbits territorials que es determinin, a l’efecte de donar compliment a les funcions específiques de l’Agència i fer efectiu el principi de desconcentració de funcions. 

2.2  L’estructura territorial de l’Agència, l’aprova el seu Consell de Direcció, un cop escoltat el Consell  d’Administració, a proposta del seu director. L’acord d’aprovació s’ha de publicar en el DOGC. 

Article 3  - Naturalesa  

 3.1  L’Agència és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions. 

3.2  L’Agència pot adquirir, com a beneficiària, fins i tot per expropiació forçosa, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, concertar crèdits, establir contractes, proposar la constitució de mancomunitats i altres modalitats associatives d’ens locals, formalitzar convenis, executar, contractar i explotar obres i serveis, atorgar ajuts, obligar-se, interposar recursos i    exercir les accions que li corresponen com a administració hidràulica d’acord amb la normativa aplicable en aquesta matèria. 

 3.3  L’Agència es regeix per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, i les seves disposicions de desplegament; per la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, pels presents Estatuts i l’altra normativa  d’aplicació general. 

Article 4 -  Adscripció 

4.1  L’Agència resta adscrita al Departament de Medi Ambient. 

4.2  El control d’eficàcia administrativa de l’Agència, l’exerceix el conseller de Medi Ambient, sens perjudici del que disposa la legislació vigent. 

Article 5 -  Funcions 

5.1  L’Agència, com a entitat responsable en matèria d’aigües en l’àmbit de les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 16.1 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, exerceix les funcions  establertes en l’article 16.2 de l’esmentada Llei i aquelles altres que li corresponguin d’acord amb la normativa sobre la matèria. 

 5.2  L’Agència exerceix la seva activitat garantint la màxima eficàcia en el compliment de les seves funcions i en la  prestació dels seus serveis, d’acord amb el principi de participació dels usuaris i amb ple respecte per les competències que corresponen a altres administracions i pels drets i interessos dels particulars. 

5.3  L’Agència ha de promoure les relacions de col·laboració amb la resta d’administracions competents en matèria d’aigües i obres hidràuliques, amb les comunitats d’usuaris i de regants i altres corporacions que utilitzen l’aigua, i  amb els particulars. 

 Article 6  -  Estructura 

6.1  L’Agència s’estructura en àrees, divisions, departaments i unitats. 

6.2  Les àrees de l’Agència són les següents: 

a) Àrea de Planificació. 
b) Àrea d’Inspecció i Control. 
c) Àrea d’Ordenació del Domini Públic Hidràulic. 
d) Àrea Tributària i d’Ingressos.
e) Àrea Tècnica. 

6.3  Les àrees depenen del gerent, sense perjudici de la direcció superior que correspon al director. 

6.4  Són divisions de l’Agència l’Assessoria Jurídica, que depèn directament del director, i la Divisió de Recursos i la Divisió de Sistemes d’Informació, adscrites a la Gerència. 

6.5  L’estructuració interna a què es refereix aquest article, l’aprova el Consell d’Administració de l’Agència, a proposta del seu director. 

 Article 7  - Funcions de les àrees 

7.1  Les àrees de l’Agència tenen atribuïdes les funcions següents: 

a) Àrea de Planificació: 

Formula propostes en l’àmbit de la planificació i programació hidrològica no atribuïdes a altres àrees de l’Agència. 

Formula propostes per a la millora de la qualitat de les aigües, inclosa la proposta d’establiment de valors límits d’emissió, d’objectius de qualitat i de cabals ecològics. 

Fa l’anàlisi econòmica del cicle integral de l’aigua. 

Formula propostes sobre la planificació estatal pel que fa a les conques compartides. 

Realitza els estudis necessaris per a la formulació i execució de les polítiques de l’Agència. 

b) Àrea d’Inspecció i Control: 

Duu a terme la inspecció i el control dels aprofitaments hidràulics, dels abocaments, dels aspectes qualitatius i quantitatius de les aigües, de la resta del domini públic hidràulic en general i de les platges i del litoral. 

 Exerceix el control, la vigilància i la inspecció de la xarxa bàsica Ter-Llobregat i d’altres instal·lacions hidràuliques. 

Exerceix l’alta inspecció dels sistemes de sanejament. 

Fa un seguiment i control de l’entorn fluvial i marítim. 

Duu a terme les relacions de col·laboració i el control de les entitats col·laboradores de l’Agència. 

Porta a terme l’analítica de les aigües. 

Formula la programació de la inspecció de l’Agència, integrant la de la resta de les àrees i l’executa. 

c) Àrea d’Ordenació del Domini Públic Hidràulic: 

Duu a terme l’administració del domini públic hidràulic i ordena els aprofitaments hidràulics mitjançant l’atorgament de les autoritzacions i concessions i la tramitació dels expedients corresponents a les conques compartides. 

Efectua la proposta d’ordenació dels serveis d’abastament en alta i de sanejament. 

Duu a terme la intervenció administrativa dels aprofitaments de les aigües superficials i subterrànies i dels abocaments. 

Exerceix les competències d’ordenació del domini que corresponen a l’Agència en relació amb les conques compartides amb altres comunitats autònomes. 

Exerceix funcions relatives a la limitació en l’ús de zones inundables, atermenament de béns, declaració d’aqüífers sobreexplotats i establiment de perímetres de protecció. 

Coordina les relacions amb els usuaris i amb les entitats subministradores d’aigua. 

Organitza i gestiona el Registre d’Aigües. 

Instrueix i formula la proposta de resolució en expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria d’aigües i costes, i proposa, si s’escau, la tramesa dels expedients a la fiscalia. 

Tramita les propostes d’ordenances i estatuts de comunitats d’usuaris. 

Duu a terme els actes d’afectació i desafectació del domini públic hidràulic. 

Executa l’acció de foment de l’Agència i porta a terme les relacions de col·laboració amb els municipis i altres ens locals per a la millor gestió del recurs. 

Executa les mesures adreçades a la restitució o indemnització dels danys ocasionats en el domini públic hidràulic. 

d) Àrea Tributària i d’Ingressos: 

Duu a terme la gestió, la recaptació, l’administració i el control dels ingressos de l’Agència. 

Gestiona els aspectes relatius als tributs sobre l’aigua i sobre el domini públic hidràulic o maritimoterrestre, proposa la determinació dels elements dels tributs i tramita els expedients relatius a les infraccions en matèria tributària, en els termes establerts per la normativa aplicable. 

Programa i ordena les actuacions d’inspecció vinculades al tribut. 

Emet informes en relació amb els processos, tractaments i depuració dels sectors industrial, agrícola i ramader vinculats als tributs de l’aigua. 

e) Àrea Tècnica: 

Duu a terme les actuacions necessàries, incloses les relatives a contractació i expropiació, per a la formulació i  l’execució dels projectes hidrològics i per a la construcció de les obres hidràuliques. 

Formula la part de la programació hidrològica relativa a infrastructures. 

Formula la proposta d’atribució de recursos a les entitats competents en matèria d’aigües pel que fa a les inversions i explotació de les instal·lacions. 

Controla, promou i executa, si s’escau, la gestió eficient, tècnicament i econòmica, de les infraestructures de sanejament, inclosos els aspectes relatius als fangs que produeixen. 

Executa la gestió eficient, tècnicament i econòmica, dels embassaments adscrits a l’Agència. 

Dirigeix els projectes d’obres i la seva execució. 

7.2  Les àrees i les divisions també exerceixen funcions anàlogues a les indicades i les altres que els encomani el  director de l’Agència, per motius d’eficàcia i una millor gestió. 

Article 8 -  Funcions de les divisions 

Les divisions de l’Agència tenen atribuïdes les funcions següents: 

a) Assessoria Jurídica: d’acord amb el que estableix l’article 15.2 del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, assessora en dret el director de l’Agència i els diferents òrgans de govern i de gestió d’aquesta, i exerceix, entre d’altres, les funcions següents: 
elabora informes jurídics en matèries de la seva competència; 
elabora propostes de disposició de caràcter general; 
informa sobre resolucions i recursos en via administrativa; informa sobre la participació de l’Agència en  empreses públiques, consorcis i fundacions; 
fa el control de legalitat dels acords de les empreses participades per l’Agència; exerceix la secretaria dels òrgans de govern de l’Agència. 

L’assessoria jurídica de l’Agència ha de coordinar la seva activitat amb el Gabinet Jurídic de la Generalitat en els termes establerts per l’article 15.3 del Decret 257/1997, de 30 de setembre. 

b) Divisió de Recursos: 

Elabora i controla el pressupost. 

Gestiona el pla economicofinancer. 

Gestiona la comptabilitat, la tresoreria i l’endeutament. 

Administra el patrimoni de l’Agència. 

Duu a terme els procediment de contractació dels serveis i subministraments generals de l’Agència. 

Administra els recursos humans i materials. 

gestiona els serveis generals. 

c) Divisió de Sistemes d’Informació: 

Elabora i executa el pla director informàtic de l’Agència. 

Organitza i desenvolupa els sistemes d’informació i porta a terme el manteniment dels programes i dels equips informàtics. 
 

Capítol 2 - L’organització de l’Agència Catalana de l’Aigua 

Article 9 - Òrgans de govern, gestió i assessorament  

9.1  Són òrgans de govern de l’Agència: 

a) El Consell de Direcció. 
b) El Consell d’Administració. 

9.2  És òrgan de direcció i representació de l’Agència el director. 

9.3  És òrgan de gestió de l’Agència el gerent. 

9.4  És òrgan d’assessorament de l’Agència el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua. 

Article 10 - Composició del Consell de Direcció 

10.1  El Consell de Direcció és integrat pels membres següents: 

Un representant del Departament Medi Ambient. 

Un representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Un representant del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. 

Un representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

Un representant del Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

Un representant del Departament de Governació. 

10.2  El president del Consell de Direcció és el conseller de Medi Ambient i n’és vicepresident el director de l’Agència. 

10.3  Un lletrat de l’Agència, que és designat pel president del Consell de Direcció, actua com a secretari, amb veu i  sense vot, estén les actes de les sessions, lliura les certificacions dels acords i conserva els llibres oficials. 

Article 11 -  Funcions del Consell de Direcció 

11.1  El Consell de Direcció exerceix l’alta direcció de l’Agència i les funcions que li atribueix l’article 19.4  de la Llei 25/1998. 

11.2  Les propostes al Govern de la Generalitat es fan mitjançant el conseller de Medi Ambient. 

Article 12  -  Funcionament del Consell de Direcció 

12.1  El Consell de Direcció es reuneix almenys una vegada al semestre. 

12.2  El règim d’acords i funcionament del Consell de Direcció és l’establert en la normativa aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat. 

Article 13 - Atribucions del president i del vicepresident del Consell de Direcció 

13.1  El president del Consell de Direcció exerceix les funcions que li corresponen d’acord amb la normativa reguladora d’òrgans col·legiats i, específicament, ha de vetllar pel compliment dels acords del Consell de Direcció. 

13.2  El vicepresident substitueix el president en cas d’absència o qualsevol altra circumstància que li impossibiliti l’exercici de les seves funcions. 

Article 14 -  Composició del Consell d’Administració  

14.1  El Consell d’Administració és integrat pels membres següents: 

a) El director de l’Agència, que n’és el president. 

b) Sis vocals representants de l’Administració de la Generalitat, un per cadascun dels departaments següents: MediAmbient; Sanitat i Seguretat Social; Política Territorial i Obres Públiques; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Indústria, Comerç i Turisme, i Governació. 

c) Un representant de l’Administració hidràulica estatal. 

d) Quatre vocals representants de les administracions locals competents designats per meitats entre les dues organitzacions d’ens locals més representatives a Catalunya. 

e) Sis vocals representants dels usuaris de l’aigua, dos corresponents als usos domèstics, dos als industrials, un a
l’agrari i un al ramader, escollits d’entre les organitzacions i les associacions més representatives dels seus interessos. 

f) Un vocal representant de l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus (*)

14.2  Els membres del Consell d’Administració, que no ho siguin per raó del càrrec, són designats pel conseller de Medi Ambient a proposta dels organismes i les entitats indicats en l’apartat anterior. 

14.3  Un lletrat de l’Agència, que és designat pel president del Consell d’Administració, actua com a secretari, amb veu i sense vot, estén les actes de les sessions, lliura les certificacions dels acords i conserva els llibres oficials. 

Article 15 -  Funcions del Consell d’Administració 

15.1  El Consell d’Administració és l’òrgan de govern en règim de participació de l’Agència i exerceix les funcions que li atribueixen l’article 19.9 de la Llei 25/1998 i aquests Estatuts. 

15.2  Les propostes al Consell d’Administració es fan mitjançant el director de l’Agència. 

Article 16 - Funcionament del Consell d’Administració 

16.1  El Consell d’Administració es reuneix almenys una vegada al mes. 

16.2  El règim d’acords i funcionament del Consell d’Administració és l’establert en la normativa aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i en el reglament de funcionament intern que pot aprovar. 

16.3  Els membres del Consell d’Administració tenen dret a percebre dietes per l’assistència a les reunions, d’acordamb el que estableix la normativa vigent. 

Article 17 -  El director   

El director és l’òrgan executiu que dirigeix i representa l’Agència i que exerceix les funcions que li atribueixen els articles 19.13 i concordants de la Llei 25/1998, i aquests Estatuts, i qualsevol altra funció que no estigui atribuïda de forma expressa a cap altre òrgan de l’Agència. 

Article 18 -  El gerent 

18.1  El gerent és l’òrgan de gestió i administració ordinàries de l’Agència que actua sota les directrius del director i que exerceix les funcions que li atribueix l’article 19.15 de la Llei 25/1998 i les altres que li siguin delegades pel  director. 

18.2  El gerent forma part, amb veu però sense vot, del Consell de Direcció i del Consell d’Administració. 

Article 19 -  Composició del Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua 

19.1  El Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua és integrat pels membres següents: 

a) Vuit representants de les administracions locals competents designats per meitats entre les dues organitzacions d’ens locals més representatives a Catalunya. 

b) Sis representants de les entitats ambientals més representatives a Catalunya que tinguin com a objecte social la protecció de les aigües, escollides atenent el seu àmbit territorial d’actuació i el nombre d’afiliats. 

c) Quatre representants de les organitzacions sindicals amb més implantació a Catalunya. 

d) Quatre representants de les universitats, designats a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

e) Dos representants de les associacions més representatives de les entitats d’abastament i de proveïment d’aigües. 

f) Dotze representants dels usos recreatius, industrials, agraris i ramaders de l’aigua, escollits per parts iguals d’entre les organitzacions i les associacions més representatives dels seus interessos. 

g) Dos representants de les associacions de consumidors i usuaris més representatives. 

h) Un representant de les associacions de veïns. 

i) Dos experts en la matèria, designats pel conseller de Medi Ambient. 

19.2  Els membres del Consell són nomenats pel conseller de Medi Ambient, a proposta de les entitats i les associacions esmentades en l’apartat anterior. 

Article 20  -  Funcions del Consell 

El Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua exerceix les funcions que li atribueix l’article 19.12 de la Llei 25/1998. 

Article 21  -  Funcionament del Consell 

21.1  El Consell elegeix un president i un vicepresident d’entre els seus membres. 

21.2  El règim de funcionament del Consell Assessor per a l’Ús Sostenible de l’Aigua és l’establert en la normativa aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i en el reglament de funcionament intern que, si s’escau, pot aprovar. 

21.3  Els informes i les propostes que formuli el Consell Assessor per a l’Ús Sostenible de l’Aigua són sol·licitats per conducte del director de l’Agència i no tenen caràcter vinculant. 

21.4  Els informes s’han d’emetre en el termini màxim d’un mes. Aquest termini es pot ampliar, atenent la complexitat de l’informe, fins un màxim de tres mesos. 

21.5  L’Agència dóna al Consell Assessor per a l’Ús Sostenible de l’Aigua el suport personal i material necessari per a l’exercici de les seves funcions. 

Article 22 

La composició i el règim de funcionament del Consell Assessor per a l’Ús Sostenible de l’Aigua previstos en els articles anteriors s’adapten a l’estructura territorial que, en els termes de l’article 2.2 d’aquests Estatuts, aprovi el Consell de Direcció de l’Agència. 
 

Capítol 3  - Règim de funcionament 

Article 23 - Expropiació forçosa  

23.1  L’aprovació dels plans i programes i altres instruments que formen part de la planificació hidrològica implica la declaració d’utilitat pública de les obres projectades, als efectes de l’expropiació d’immobles. 

23.2  La necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats s’entén implícita en l’aprovació dels projectes d’obres que continguin una descripció material i jurídica dels béns o drets que es considerin de necessària expropiació. En cas contrari, l’Agència ha de formular una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats. 

23.3  L’Agència té la condició de beneficiària en l’adquisició de béns per expropiació forçosa. 

23.4  Mitjançant acord del Govern de la Generalitat es pot declarar la ocupació urgent dels béns afectats per l’expropiació forçosa, en la qual s’inclou la imposició de servituds o qualsevol altra intervenció administrativa que  impliqui la privació singular de propietat o de drets o d’interessos patrimonials legítims. 

Article 24  - Contractació 

24.1  La contractació de l’Agència ha de garantir els principis de publicitat i de lliure concurrència i es regeix pel que estableixen la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, i la Llei 48/1998, de 30 dedesembre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i les telecomunicacions, i qualsevol altra normativa que sigui aplicable. 

24.2  L’òrgan de contractació és el director de l’Agència. 

24.3  Les meses de contractació estan integrades de la manera següent: 

      a) El gerent de l’Agència, que les presideix. 

      b) Un vocal. 

      c) Un lletrat de l’Assessoria Jurídica. 

      d) Un secretari. 

El vocal, el lletrat de l’Assessoria Jurídica i el secretari són designats pel director de l’Agència d’entre el seu personal. 

24.4  El gerent pot delegar la presidència de la mesa de contractació en els termes establerts per la normativa sobre organització i procediment administratiu que sigui aplicable. 

24.5  En el cas que es creï l’òrgan de control economicofinancer a què fa referència l’article 32.3 d’aquests Estatuts, la composició de la mesa de contractació ha d’ajustar-se al que disposa el Decret 325/1996, d’1 d’octubre, sobre el funcionament dels òrgans de control economicofinancer intern en les empreses públiques de la Generalitat de
 Catalunya. 

Article 25 - Creació de societats mercantils 

25.1  L’Agència pot proposar al Govern de la Generalitat, quan sigui necessari per a l’execució de les activitats de la seva competència, la creació de societats mercantils i la participació en qualsevol altra societat constituïda per ens públics o particulars. 

25.2  La constitució i participació en societats es regeix per la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, i la resta de normativa que sigui aplicable. 

Article 26 - Consorcis 

26.1  L’Agència pot proposar, mitjançant el Departament al qual resta adscrita, la constitució de consorcis amb altres administracions públiques per a finalitats d’interès comú o amb entitats privades sense ànim de lucre que tinguinfinalitats d’interès públic concurrents amb les de l’Administració pública. 

26.2  La constitució de consorcis o la participació o integració de l’Agència en els ja constituïts ha de ser autoritzada pel Govern de la Generalitat. 

Article 27 -  Mancomunitats municipals i altres figures associatives 

27.1  L’Agència pot promoure la constitució i la dotació de mancomunitats o de qualsevol altra modalitat associativa d’ens locals prevista a la normativa aplicable, amb la finalitat de dur a terme actuacions en matèria d’aigües, especialment pel que fa a l’abastament, el sanejament o la gestió integrada de l’aigua. 

27.2  El procediment de constitució de les mancomunitats i de les altres figures associatives d’ens locals s’ha d’ajustar a la normativa sobre règim local i en matèria d’aigües que sigui aplicable. 
 

Capítol 4  -  Règim de personal, econòmic i patrimonial 

Article 28 - Personal de l’Agència 

28.1  El personal de l’Agència es regeix pel dret laboral, llevat de les places que, en relació amb la naturalesa del seu contingut, quedin reservades a funcionaris públics. 

28.2  La selecció de personal de l’Agència es realitza d’acord amb els principis de mèrit i capacitat, i s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita. 

28.3  El director de l’Agència determina la plantilla de personal, a proposta del gerent. 

Article 29 - Patrimoni i recursos econòmics  

El patrimoni i els recursos econòmics de l’Agència es regeixen pel que disposen els articles 20 i 21 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre. 

Article 30 - Pressupost  

30.1  L’Agència ha d’elaborar anualment un pressupost d’explotació i de capital, d’acord amb el que estableix la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 

30.2  El pressupost d’explotació té caràcter preventiu, llevat que l’Agència rebi subvencions corrents amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, supòsit en el qual ha de reflectir amb caràcter limitatiu les dotacions anuals a què s’han d’aplicar les esmentades subvencions. 

30.3  L’adquisició de compromisos plurianuals de despesa per part de l’Agència que suposin un augment de les transferències corrents o de capital a consignar en els pressupostos dels departaments de la Generalitat en exercicis futurs requereix l’autorització prèvia del Govern de la Generalitat, a proposta dels departaments d’Economia i Finances i de Medi Ambient. 

Article 31 -  Comptabilitat 

El règim de comptabilitat de l’Agència és el corresponent al sector públic. 

Article 32  - Control d’auditories 

32.1  El control de caràcter financer de l’activitat de l’Agència es duu a terme mitjançant el procediment d’auditoria regulat en l’article 71 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en l’article 16 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 

32.2  El procediment d’auditoria substitueix el règim d’intervenció prèvia de les operacions corresponents i té com a objecte dur a terme el control financer de l’Agència. 

32.3  Per acord del Consell d’Administració es pot crear un òrgan de control economicofinancer, d’acord amb el que estableix el Decret 325/1996, d’1 d’octubre, sobre el funcionament dels òrgans de control economicofinancer intern en les empreses públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 

Capítol 5  -  Règim jurídic  

Article 33 -  Normativa aplicable 

L’activitat de l’Agència se sotmet amb caràcter general en les relacions jurídiques externes al dret privat, amb les  excepcions establertes en la Llei 25/1998, de 31 de desembre, i en aquests Estatuts. 

Article 34 -  Relacions amb l’Administració pública  

Les relacions de l’Agència amb el Departament de Medi Ambient i amb la resta d’ens integrants de l’Administració pública se sotmeten al dret públic. 

Article 35  - Matèries de dret públic 

35.1  Resten sotmesos al dret públic els àmbits següents: 

      a) Els actes a què fan referència els apartats 1 i 2 de l’article 17 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre. 

      b) Les relacions jurídiques externes que es derivin d’actes de limitació, intervenció i control. 

      c) El règim d’impugnació d’actes i de silenci administratiu. 

      d) Qualsevol acte de gravamen o benefici que impliqui una actuació de sobirania o l’exercici de potestats  administratives. 

35.2  El règim de recursos es regeix pel que disposa l’apartat 4 de l’article 17 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, i per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

(99.119.101) 

(*)  Punt f) introduït pel Decret 218/1999, de 27 de juliol, de modificació del Decret 125/1999, de 4 de maig, d'aprovació dels  Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.   

 

 

inici