Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 3148 - 26.05.2000

Departament de Sanitat i Seguretat Social


DECRET 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.

     L’entrada en vigor del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic (DOGC núm. 3092, de 6.3.2000), comporta la revisió de les autoritzacions administratives atorgades a l’empara de l’anterior Reglament sanitari de piscines d’ús col·lectiu, per comprovar l’adequació a les normes sanitàries actualment vigents.

     La proximitat de l’inici de la temporada d’estiu pot determinar que es produeixi en alguns municipis, particularment en els de zones turístiques, una concentració excessiva en el temps d’aquests expedients de revisió, la qual cosa fa aconsellable ampliar el termini a què fa referència la disposició transitòria única del Decret 95/2000, de 22 de febrer. Igualment, aquesta mesura facilita als titulars de piscines la tasca d’emplenar la documentació preceptiva per al tràmit d’autorització.

     Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

     Es modifica la disposició transitòria única del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, que queda redactada de la manera següent:

     "Els titulars de les piscines incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret autoritzades d’acord amb el Decret 193/1997, de 19 de maig, disposaran d’un termini de sis mesos des de la data de la seva entrada en vigor per adreçar a l’ajuntament corresponent la documentació a què fa referència l’article 31, als efectes d’autorització preceptius."

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 15 de maig de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Eduard Rius i Pey

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

                              
 

 

Inici