DECRET 22/2002, de 22 de gener, d’establiment i millora de les mesures per a la gestió dels recursos hídrics.

La insuficiència de les pluges esdevingudes en tot el país ha determinat una important reducció de les reserves d’aigua contingudes en els embassaments, la qual cosa fa preveure, si es manté la situació actual, que es puguin produir problemes en la satisfacció adequada de les demandes d’aigua per a l’abastament de poblacions.

Particularment, la incidència de l’actual situació minora de manera creixent la garantia del subministrament dels àmbits territorials abastats per l’embassament de Boadella en la Muga, pels embassaments integrats en el sistema Sau-Susqueda-Pasteral, en el Ter, i pels embassaments de la Llosa del Cavall, Sant Ponç i la Baells, en la conca del Llobregat.

Per tal d’assegurar al màxim els usos de l’aigua per a l’abastament de població i altres usos declarats prioritaris per la llei, en les comarques de Catalunya, resulta imprescindible adoptar amb immediatesa les mesures correctores que intensifiquin l’estalvi i un aprofitament encara més eficient de l’aigua emmagatzemada fins que els embassaments recuperin els nivells necessaris.

Per fer front a situacions de necessitat provocades per sequeres severes, l’article 12.2.c) de la Llei 6/1999 habilita el Govern per a l’adopció de les mesures que calguin en relació amb la utilització del domini públic hidràulic, encara que hagi estat objecte de concessió.

En aquest sentit, el present Decret estableix mesures d’aplicació directa per economitzar l’aigua emmagatzemada en els embassaments, com ara el règim de dotacions a derivar dels embassaments més greument afectats o la reutilització d’aigües depurades per al reg agrícola, entre altres, i habilita l’Administració Hidràulica de Catalunya per adoptar mesures excepcionals en casos concrets, amb la intensificació de les facultats d’intervenció i control dels aprofitaments hidràulics i dels abocaments i amb l’establiment de les condicions perquè, a sol·licitud de les entitats locals interessades, es puguin assolir unes dotacions mínimes d’aigua per a usos domèstics, destinant a aquest efecte aigües concedides per a altres usos.

D’altra banda, el present Decret declara que no generen dret a indemnització, amb les excepcions que expressament s’hi preveuen, les mesures orientades a l’estalvi de l’aigua disponible i a l’optimització de la seva utilització atès que tenen per objecte canalitzar l’esforç comú per fer front a la situació de la sequera i es produeix una modificació en els supòsits determinants de l’atorgament de les concessions que permet la seva revisió, d’acord amb l’article 65.1.a) del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, revisió que no atorga al concessionari dret a ser indemnitzat.

Per tant, a proposta del conseller de Medi Ambient, d’acord amb l’informe favorable del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte i àmbit territorial

El present Decret té per objecte establir, a l’empara de l’article 12.2.c) de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, les normes i les mesures especials per a l’aprofitament dels recursos hidràulics escassos en l’àmbit de les conques dels rius que discorren íntegrament pel territori de Catalunya, definides per l’article 5 de la Llei 6/1999.

Article 2

Reducció de dotacions d’aigua

El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua podrà determinar, a proposta de la seva directora, i amb l’informe previ de les seccions de les comissions de desembassament afectades, les reduccions en les dotacions d’aigua per a cadascun dels diferents usos, i restaran referits els drets concessionals a les dotacions reduïdes. Aquestes reduccions són aplicables a les dotacions que preveu l’article 3.

Article 3

Règim de dotacions a derivar dels embassaments

3.1  El volum màxim a derivar de l’embassament de Boadella en la Muga entre l’1 de gener i el 15 de juny serà de 5,3 hm3 destinats a l’abastament de Figueres, Costa Brava Nord i cabal circulant pel riu.

Entre el 16 de juny i el 15 de setembre el volum màxim a derivar serà de 4 hm3 destinats a l’abastament de Figueres, Costa Brava Nord i cabal circulant pel riu. De l’1 de març fins al 15 de setembre (campanya de reg) es destinarà a reg el volum d’aigua de l’embassament que es tingui per sobre de 18 hm3, amb un màxim d’aigua per a reg de 22,8 hm3.

Entre el 16 de setembre i el 31 de desembre, el volum màxim a derivar serà de 3,3 hm3 destinats a l’abastament de Figueres, Costa Brava Nord i cabal circulant pel riu.

3.2  El règim de dotacions a mantenir en el Ter a partir del sistema Sau-Susqueda-Pasteral I i Pasteral II, resta establert de la manera següent:

a) El cabal mitjà a derivar per a l’abastament de l’àrea servida per l’Ens d’Abastament Aigües Ter-Llobregat s’estableix en 6,0 m3/s, amb un cabal instantani màxim de 7,0 m3/s.

b) A més del cabal indicat en la lletra anterior, a l’embassament del Pasteral I s’alliberarà cap al Ter un cabal màxim de 3,0 m3/s. Aquest cabal no serà inferior a 1,5 m3/s.

El cabal podrà ser incrementat entre el 15 de juny i el 15 de setembre per tal de satisfer la demanda estacional, d’acord amb el que estableix l’article 5.

c) La sèquia Monar derivarà del riu un cabal mínim circulant per raons sanitàries de 0,5 m3/s. Aquest cabal s’incrementarà fins a 1 m3/s durant els mesos de maig a octubre.

d) Al pont de Torroella de Montgrí es garantirà un cabal mínim de 0,3 m3/s.

e) La Comunitat de Regants del canal de Vinyals regularà la seva presa de tal manera que garanteixi un cabal continu al Ter al punt de retorn de la depuradora de Girona d’1,5 m3/s.

3.3  El règim de dotacions a mantenir a la conca del Llobregat resta establert de la manera següent:

a) El cabal mínim a alliberar de l’embassament de Sant Ponç s’estableix en 0,5 m3/s.

b) El cabal mínim circulant pel Llobregat en el tram comprès entre l’embassament de la Baells i el punt de restitució del canal industrial de Berga, s’estableix en 0,3 m3/s.

c) La sèquia de Manresa podrà derivar del Llobregat un màxim de 0,4 m3/s de l’1 de gener al 15 de març i del 16 d’octubre al 31 de desembre. Del 16 de març al 30 d’abril i del 16 de setembre al 15 d’octubre el cabal màxim que es podrà derivar serà de 0,6 m3/s. De l’1 maig al 15 de setembre el cabal màxim a derivar serà de 0,76 m3/s. Aquest cabal podrà ser incrementat entre el 15 de juny i el 15 de setembre per tal de satisfer la demanda estacional.

El compliment d’aquest cabals es considera en còmput mensual en els casos en els quals les actuacions de manteniment requereixin la reducció, per un període inferior a 15 dies, dels cabals màxims que estableix el Decret.

d) En tot cas es garanteix la circulació per l’estació d’aforament de Castellbell i el Vilar d’un mínim de 5,5 m3/s.

3.4  Es faculta el personal de l’Agència Catalana de l’Aigua amb atribucions en matèria de policia de lleres per vetllar per la correcta aplicació del que estableix el present article. A tal efecte, els titulars dels aprofitaments hidràulics hauran de facilitar, en tot moment i amb comunicació prèvia per part de l’Agència, l’accés de l’esmentat personal a les instal·lacions o a les parts d’aquestes on es trobin els aparells de mesura directa o bé indirecta.

3.5  Del 15 de juny al 15 de setembre, per tal que les mesures adoptades no puguin produir danys irreversibles als conreus fruiters permanents en totes les zones afectades per les limitacions de subministrament, es procurarà reservar als embassaments un volum equivalent a la dotació de 700 m3/ha/mes. Aquests volums no excediran d’1,5 hm3 a la Muga, 5,37 hm3 al Ter i 2,5 hm3 al Llobregat i estan inclosos en els cabals de reg esmentats als articles 3.1, 3.2 i 3.3. La petició d’aquests cabals específics haurà d’estar avalada per un informe favorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Article 4

Utilització de l’aigua per les entitats locals amb finalitats diferents de l’abastament domiciliari

4.1  Les entitats locals no podran destinar aigua potable per al funcionament de fonts ornamentals.

4.2  Només es recorrerà a la utilització d’aigua potable per a neteja de carrers quan sigui imprescindible per mantenir les condicions higièniques i sanitàries adients i, en aquest cas, se n’utilitzarà el mínim indispensable.

4.3  La utilització d’aigua per al reg de jardins públics es reduirà al mínim indispensable, i amb un límit màxim de 450 m3/ha/mes.

4.4  Quan es destinin aigües no potables per als usos esmentats, caldrà que estiguin prèviament desinfectades i es mantingui el mateix efecte de manera residual o estigui controlada microbiològicament la seva innocuïtat.

4.5  Les entitats locals vetllaran per l’ús racional i l’estalvi de l’aigua i promouran, dins de l’àmbit de les seves competències, mesures de difusió i informació al respecte.

Article 5

Reg agrícola

5.1  El canal de la Dreta del Llobregat no derivarà del riu més de 0,4 m3/s, els quals poden ser incrementats entre el 15 de maig i el 15 de setembre fins a un màxim d’1,0 m3/s més les aportacions procedents de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Feliu de Llobregat fins a 1,4 m3/s, sempre que les condicions sanitàries siguin adients.

En el cas que no es donin les condicions que estableix aquest Decret per a la constitució de la comissió permanent a què es refereix l’article 17 i que la utilització de les aportacions procedents de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Feliu de Llobregat no permetin assolir la circulació d’1,2 m3/s a l’entrada del canal de la Dreta, aquest aprofitament podrà incrementar la seva derivació del riu fins al valor 1,2 m3/s.

5.2  Es destinarà a regs en el Ter entre el 15 de juny i el 15 de setembre el volum que excedeixi els 145 hm3 als embassaments del sistema Ter. El volum destinat a reg no superarà els 45 hm3.

Article 6

Reutilització d’aigües residuals per al reg agrícola

En les zones d’especial incidència de la sequera que l’Agència Catalana de l’Aigua determini, s’establiran programes de reutilització amb l’objectiu de substituir tots o part dels cabals destinats a reg agrícola per altres procedents de la depuració d’aigües residuals. L’Agència Catalana de l’Aigua assignarà a aquests programes les dotacions econòmiques que siguin necessàries per a la seva realització.

Article 7

Aprofitaments hidroelèctrics

7.1  Els aprofitaments hidroelèctrics de la Baells i del Pasteral I deixaran de turbinar i alliberaran els cabals que assenyalen els articles 3.2 i 3.3 pels desguassos intermedis o de fons mentre no sigui aprovat per la directora de l’Agència Catalana de l’Aigua un programa d’explotació elaborat pel corresponent concessionari de periodicitat mensual entre l’1 de gener i el 31 de maig i l’1 d’octubre i el 31 de desembre, i de periodicitat quinzenal entre l’1 de juny i el 30 de setembre.

7.2  Els aprofitaments hidroelèctrics que no siguin de peu de presa i que, d’acord amb el seu títol concessional, puguin embassar aigua, funcionaran en règim estrictament fluent sense provocar oscil·lacions en el règim de cabals circulants del riu.

Article 8

Reg de camps de golf

Resta reduïda l’extracció o derivació d’aigua no procedent de depuradora d’aigües residuals per al reg de camps de golf a les quantitats que figuren a la taula de l’annex 1.

Article 9

Altres usos

Per a l’autorització de proves esportives que impliquin desembassament extraordinari de més de 0,5 hm3, caldrà que el dia primer del mes en què es vulgui realitzar la prova el volum embassat en el sistema Ter i en el sistema Llobregat sigui igual o superior al que figura en la taula de l’annex 2.

Article 10

Garantia d’abastament a la població

10.1  L’ús de l’aigua per a l’abastament a la població gaudeix de preferència respecte de qualsevol altre, de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

10.2  Per tal de preservar els volums d’aigua dels embassaments i els recursos dels aqüífers al·luvials necessaris per a l’abastament a la població, l’Agència Catalana de l’Aigua, durant la vigència d’aquest Decret, vetllarà pel manteniment dels cabals fixats a l’annex 3. Sempre que sigui compatible amb la garantia d’abastament i amb les condicions concessionals, aquests cabals podran ser utilitzats pels usos no consumptius.

Article 11

Abastaments d’emergència

11.1  A petició de les entitats locals afectades, i en el cas que aquestes no puguin exercir les potestats administratives que els atribueixen les lleis, la directora de l’Agència Catalana de l’Aigua podrà ordenar la destinació a l’abastament de població, amb caràcter temporal, de cabals d’aigua concedits per a altres usos. Aquesta disposició queda limitada, amb caràcter general, a garantir a les poblacions afectades una dotació per al consum domèstic de 75 litres per habitant i dia, en els termes i amb els efectes que preveu l’article 120 de la Llei d’expropiació forçosa.

11.2  L’Agència Catalana de l’Aigua podrà autoritzar, a instància de les entitats locals interessades, derivacions o captacions d’aigua amb caràcter temporal per atendre l’abastament d’aigua potable de poblacions d’acord amb el procediment que preveu l’article 76 del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic, i l’entitat beneficiària resta obligada a indemnitzar els perjudicis efectius que es puguin produir en altres aprofitaments preexistents de comú acord amb el titular del dret afectat o, si manca, en els termes que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua en un expedient en què es donarà audiència a les parts.

11.3  L’Agència Catalana de l’Aigua contribuirà en el sosteniment de les despeses extraordinàries que les entitats locals s’hagin vist obligades a suportar per la prestació del servei de subministrament d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant el seu transport per vehicles cisterna o similars durant el període de vigència del Decret. A tal efecte, es formalitzaran convenis de col·laboració entre l’Administració hidràulica i els ens locals afectats per tal d’articular les fórmules d’assistència i de cooperació econòmica i tècnica.

11.4  La contribució econòmica de l’Agencia Catalana de l’Aigua que preveu l’apartat anterior es determinarà, cas per cas, d’acord amb els criteris que estableix l’annex 4 d’aquest Decret.

Article 12

Abocaments

L’Agència Catalana de l’Aigua, podrà ordenar la suspensió temporal o la clausura dels abocaments que puguin ocasionar interrupcions en les operacions de captació i tractament d’aigua per a l’abastament o un deteriorament sensible de la qualitat dels recursos. Les infraccions en què puguin incórrer els titulars dels esmentats abocaments es qualificaran de molt greus d’acord amb els articles 116 i 117 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Article 13

Caràcter no indemnitzable de les mesures adoptades

Les mesures que estableix el present Decret i les que s’adoptin en la seva aplicació no donen dret a cap tipus d’indemnització, llevat de les excepcions que expressament s’hi preveuen.

Article 14

Règim concessional i sancions

Els drets concessionals afectats per les mesures que estableix el present Decret i les que s’adoptin en la seva aplicació restaran modificats mentre aquell mantingui la seva vigència en la forma que s’hagi establert. L’incompliment de les mesures esmentades es considerarà infracció tipificada en l’article 116.c) del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, la qual se sancionarà en el seu grau màxim d’acord amb els criteris de l’article 117 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, sens perjudici del que preveu l’article 12 d’aquest Decret.

Article 15

Contractació

Els expedients de contractació d’obres, subministraments i assistències que realitzi l’Agència Catalana de l’Aigua en aplicació del present Decret seran objecte de tramitació d’emergència als efectes que preveu l’article 72 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Article 16

Declaració d’utilitat pública

L’aprovació de les mesures que s’adoptin en aplicació d’aquest Decret duu implícita la declaració d’utilitat pública de les obres a efectes d’ocupació temporal i d’expropiació forçosa, i la urgent necessitat de l’ocupació, d’acord amb el que preveu l’article 12.2.c) de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua i a l’article 58 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Article 17

Comissió permanent

Quan els volums embassats als sistemes Ter-Llobregat es redueixin al 20% de la capacitat total d’embassament es constituirà una comissió permanent de seguiment, integrada per quatre membres de l’Administració i quatre membres de les entitats d’abastament, la qual haurà d’estar puntualment informada dels règims de desembassament i aprofitaments. En cas que els volums embassats descendeixin al 15%, la comissió emetrà propostes sobre les actuacions extraordinàries a emprendre per part de la directora de l’Agència Catalana de l’Aigua i n’efectuarà el corresponent seguiment.

Article 18

Comunicació a l’Agència Catalana de l’Aigua

Els ens locals, les entitats públiques o privades d’abastament d’aigua i les comunitats d’usuaris comunicaran mensualment a l’Agència Catalana de l’Aigua les mesures d’estalvi d’aigua adoptades en aplicació d’aquest Decret.

Disposicions finals

—1  El present Decret tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2002, llevat que les reserves d’aigua en tots dos sistemes, Ter i Llobregat, presentin a principis de cada mes uns valors iguals o superiors als de l’annex 2, moment en el qual quedarà derogat.

—2  L’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant l’aplicació de tècniques i la utilització d’instruments electrònics, informàtics i telemàtics facilitarà informació constant i en temps real sobre l’evolució de l’estat dels embassaments.

—3  Mensualment es farà públic per part de l’Agència Catalana de l’Aigua el nivell de les reserves d’aigua dels embassaments dels sistemes Ter i Llobregat.

—4  Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 22 de gener de 2002
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Annex 1

Mes

Dotació en període de sequera (m3/ha*)

Gener

210

Febrer

210

Març

210

Abril

560

Maig

560

Juny

700

Juliol

840

Agost

840

Setembre

700

Octubre

560

Novembre

210

Desembre

210

* S’entén per superfície (mesurada en hectàrees "ha"), i pel que fa a aquest Decret, com la suma de les superfícies dels tee, greens i carrers. La superfície dels carrers es determinarà multiplicant la distància total dels carrers per l’amplada màxima.

Annex 2

Sistema Ter

Primer dia de gener: volum mínim embassat 215 hm3.

Primer dia de febrer: volum mínim embassat 215 hm3.

Primer dia de març: volum mínim embassat 215 hm3.

Primer dia d’abril: volum mínim embassat 215 hm3.

Primer dia de maig: volum mínim embassat 215 hm3.

Primer dia de juny: volum mínim embassat 235 hm3.

Primer dia de juliol: volum mínim embassat 255 hm3.

Primer dia d’agost: volum mínim embassat 255 hm3.

1r de setembre: volum mínim embassat 235 hm3.

Primer dia d’octubre: volum mínim embassat 215 hm3.

Primer dia de novembre: volum mínim embassat 215 hm3.

Primer dia de desembre: volum mínim embassat 215 hm3.

Sistema Llobregat

Primer dia de gener: volum mínim embassat 120 hm3.

Primer dia de febrer: volum mínim embassat 120 hm3.

Primer dia de març: volum mínim embassat 120 hm3.

Primer dia d’abril: volum mínim embassat 120 hm3.

Primer dia de maig: volum mínim embassat 120 hm3.

Primer dia de juny: volum mínim embassat 131 hm3.

Primer dia de juliol: volum mínim embassat 142 hm3.

Primer dia d’agost: volum mínim embassat 142 hm3.

Primer dia de setembre: volum mínim embassat 131 hm3.

Primer dia d’octubre: volum mínim embassat 120 hm3.

Primer dia de novembre: volum mínim embassat 120 hm3.

Primer dia de desembre: volum mínim embassat 120 hm3.

Annex 3

Riu

Tram

Cabal circulant l/s

Muga

De Boadella a Castelló d’Empúries

135

Fluvià

Fins a la confluència amb la riera de Bianya

200

Des de la riera de Bianya a Esponellà

350

Aigües avall d’Esponellà

385

Ter

Abans del Freser

480

Des del Freser fins a Roda de Ter

860

Des del Pasteral fins a la sèquia Monar (exclosa)

615

Des de la sèquia Monar fins a Colomers

1.000

A Torroella de Montgrí i fins al mar

300

Mogent

Fins al Besòs

50

Congost

Fins al Besòs

50

Tenes

Fins al Besòs

50

Besòs

Tot el tram

200

Llobregat

Fins el Bastareny (exclòs)

200

Des del Bastareny fins a la Baells

250

Entre la Baells i el canal de Berga

300

Entre el canal de Berga i el Cardener

600

Entre el Cardener i l’Anoia

850

Aigües avall de l’Anoia

1.200

Cardener

Aigües amunt de la Llosa del Cavall

150

Entre la Llosa del Cavall i Sant Ponç

200

Aigües avall de Sant Ponç

300

Annex 4

—1  La contribució de l’Agència Catalana de l’Aigua en el sosteniment de les despeses realitzades pels ens locals a què es refereix l’article 11 d’aquest Decret, es fixa en funció dels següents criteris:

a) Població de dret del municipi.

b) Període durant el qual ha estat necessari el subministrament amb cisternes.

c) Volum d’aigua subministrat. En tot cas es tindrà en compte una dotació màxima de 75 litres per habitant i dia.

—2  L’import a considerar serà del 100% del cost justificat del volum d’aigua esmentat.

—3  L’import màxim a considerar del cost justificat per l’ajuntament és de 750 pessetes per metre cúbic.

—4  En tot cas, la participació de l’Agència Catalana en el sosteniment de les esmentades despeses dependrà de les disponibilitats pressupostàries.