DECRET

290/2001, de 6 de novembre, pel qual s'aprova la constitució del Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l'Ebre i se n'aproven els estatuts.

La disposició addicional 10 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional, preveu la creació d'un ens presidit per la Generalitat de Catalunya i integrat per les administracions i entitats amb competències i interessos en l'àmbit del delta de l'Ebre amb la finalitat d'elaborar el Pla Integral de Protecció del Delta. En aquest Pla s'han de recollir les mesures necessàries per assegurar el manteniment de les especials condicions ecològiques del delta de l'Ebre, i correspon a l'organisme esmentat l'execució i la coordinació de les actuacions que es prevegin.

D'acord amb això, escau procedir a la creació d'un consorci integrat per l'Administració de la Generalitat i l'Administració de l'Estat amb la finalitat d'impulsar les mesures a què s'ha fet referència. En aquest consorci participen representants de diverses entitats amb interessos en aquest territori.

De conformitat amb l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Medi Ambient i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'aprova la constitució del Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l'Ebre, del qual s'aproven els Estatuts que n'estableixen la composició, les finalitats i l'organització i que es publiquen a l'annex d'aquest Decret.

Article 2

El Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l'Ebre tindrà personalitat jurídica pròpia i suficient per al compliment de les seves finalitats.

Disposicions finals

Primera

S'autoritza el conseller de Medi Ambient per portar a terme les actuacions necessàries per formalitzar la constitució del Consorci.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 6 de novembre de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Felip Puig i Godes
Conseller de Medi Ambient

 

 

Annex

Estatuts del Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l'Ebre

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Entitats que integren el Consorci

1.1  Es constitueix una entitat integrada per l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

1.2  També podran integrar-se al Consorci les entitats locals, els usuaris, les institucions socioeconòmiques i les entitats amb competències o interessos en l'àmbit del riu Ebre, en el tram comprès des de l'embassament de Riba-roja d'Ebre fins a la desembocadura, amb l'acceptació prèvia d'aquests Estatuts per part dels seus respectius òrgans de govern i d'acord amb la legislació que els sigui aplicable.

1.3  Una vegada integrat el Consorci, en els termes de la disposició addicional 10 de la Llei del Pla hidrològic nacional, les noves incorporacions seran aprovades pel Consorci, es comunicaran a les dues administracions constituents i seran fetes públiques.

Article 2

Denominació i domicili

L'entitat constituïda es denominarà Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l'Ebre, tindrà el seu domicili administratiu al municipi d'Amposta, sens perjudici que les dependències tècniques s'estableixin al municipi de Deltebre.

Article 3

Objecte i atribucions

3.1  Constitueixen l'objecte del Consorci:

A) La redacció del Pla integral que preveu la disposició addicional 10 de la Llei del pla hidrològic nacional, així com la revisió i modificació de l'esmentat Pla, si això fos necessari per complir el que disposa la Llei del pla hidrològic nacional.

B) L'execució, coordinació i impuls d'aquelles actuacions que es determinin dins de les previstes en el Pla integral, una vegada aprovat pel Govern.

3.2  Per al compliment del seu objecte, el Consorci:

A) Podrà ser beneficiari de l'expropiació forçosa i de la imposició de les servituds que exigeixin les actuacions que prevegi el Pla Integral del Delta de l'Ebre, una vegada aprovat pel Govern.

B) Tindrà atribuïda la potestat d'autoorganització.

C) Gaudirà de la presumpció de legitimitat i executivitat dels seus actes, en els termes de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 4

Naturalesa jurídica i capacitat

4.1  El Consorci es configura com una entitat de dret públic, creada a l'empara del que preveu la disposició addicional 10, apartat 2, de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional.

4.2  El Consorci gaudirà de personalitat jurídica pròpia i podrà adquirir, posseir, reivindicar, gravar i alienar tota classe de béns, atorgar tot tipus de contractes en general, encarregar i redactar estudis, promoure i executar obres, explotar concessions, i en general, exercir i obligar-se mitjançant qualsevol forma admesa en dret, fins i tot la creditícia, en la forma i límits establerts per la legislació vigent en cada moment.

Podrà també exercir accions i excepcions i interposar recursos, d'acord amb la legislació vigent, sempre que aquests actes es realitzin per al compliment de les finalitats i les activitats que constitueixen el seu objecte.

Article 5

Règim jurídic i durada

5.1  El Consorci es regirà per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i per les lleis administratives bàsiques de l'Estat, atès el seu caràcter d'entitat de dret públic. De la mateixa manera, es regirà per les normes de la comunitat autònoma de Catalunya que siguin d'aplicació en cada cas, així com pels presents Estatuts.

5.2  El Consorci es regirà pels presents Estatuts i pel seu Reglament intern. En els Estatuts queden determinades les seves finalitats, les particularitats del seu règim orgànic, funcional i financer, així com la distribució de representacions entre les entitats consorciades.

5.3  El Consorci tindrà una durada indefinida i subsistirà mentre perduri la necessitat de les finalitats que se li atribueixen, tret que, per impossibilitat sobrevinguda per al compliment d'aquestes, es decideixi la seva dissolució per acord dels seus membres amb el quòrum exigit a l'article 14 d'aquests Estatuts, i amb el mateix procediment seguit per ser constituït.

Capítol 2

Règim orgànic

Article 6

Òrgans

6.1  El Consorci estarà integrat pels òrgans següents:

a) El Consell General.

b) La Comissió Executiva.

c) El president.

d) El director.

6.2  Podran designar-se comissions d'estudi per a la preparació dels assumptes que corresponguin a la competència del Consell General o de la Comissió Executiva.

6.3  El Consorci tindrà un secretari, llicenciat en dret, a qui correspon:

a) L'assessorament general de l'entitat, sens perjudici del que estableix la Llei 52/1997, de 27 de novembre, d'assistència jurídica a l'Estat i institucions públiques, i norma corresponent de la Generalitat de Catalunya, així com de la seva Presidència i comissions.

b) L'elaboració d'actes i certificat de tots els actes i acords.

Per a l'exercici de les seves funcions, el secretari assistirà a les sessions celebrades pel Consell General del Consorci i, si escau, a les celebrades per la Comissió Executiva, sense vot però amb veu, i serà l'encarregat d'emetre els certificats corresponents.

El nomenament del secretari correspon a la Comissió Executiva. L'elecció haurà de recaure en lletrat de reconegut prestigi, elegit entre lletrats pertanyents als col7legis professionals compresos en l'àmbit territorial d'actuació propi del Consorci.

6.4  El Consorci comptarà amb un interventor a qui corresponen les funcions de control i fiscalització de la gestió economicofinancera, pressupostària i de comptabilitat del Consorci.

6.5  El Consorci podrà nomenar un tresorer, que exercirà les funcions típiques de tresoreria com ara:

a) El maneig i la custòdia de fons, valors i efectes de l'entitat, de conformitat amb el que estableixen les disposicions legals vigents.

b) La formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries del Consorci per a la puntual satisfacció de les seves obligacions.

Els llocs d'interventor i tresorer s'han de proveir per funcionaris al servei de les administracions autonòmica, estatal o local, integrades al Consorci. Si el funcionari pertany a l'Administració local haurà de tenir habilitació de caràcter nacional. El seu nomenament correspon a la Comissió Executiva.

Article 7

El Consell General

7.1  El Consell General és l'òrgan de participació i deliberació del Consorci i estarà integrat per un mínim de vint i un màxim de quaranta-un membres, d'aquests, almenys dotze seran representants de l'Administració de l'Estat i vuit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Els representants seran designats i separats lliurement per les respectives administracions, i quan es produeixi el supòsit que preveu l'article 1.2 dels presents Estatuts, per les corresponents entitats, organitzacions i comunitats d'usuaris, i cessaran, si s'escau, quan perdin la condició representativa en virtut de la qual haguessin estat designats.

Article 8

Atribucions del Consell General

a) Conèixer i debatre el projecte de Pla Integral del Delta de l'Ebre, en els termes que preveu la disposició addicional 10 de la Llei del pla hidrològic nacional.

b) Aprovar, a proposta de la Comissió Executiva, la modificació dels Estatuts del Consorci.

c) La discussió de les línies generals d'actuació del Consorci.

d) El seguiment periòdic de les actuacions a què doni lloc l'execució del Pla integral. Aquest seguiment es plasmarà en un informe anual que serà remès al Ministeri de Medi Ambient i a la Generalitat de Catalunya.

e) Aprovar, a proposada de la Comissió Executiva, que s'incorporin nous membres al Consorci o que se'n separin.

f) Aprovar, a proposta de la Comissió Executiva, la dissolució del Consorci.

Article 9

Règim de sessions

9.1  El Consell General es reunirà en sessió ordinària dues vegades l'any i serà convocada pel president amb una antelació mínima de quinze dies.

9.2  El Consell General es reunirà en sessió extraordinària quan així ho decideixi el president o ho sol7liciti una tercera part dels membres del Consell, en aquest últim cas, haurà de figurar a la convocatòria l'ordre del dia. La convocatòria de les sessions extraordinàries es podrà realitzar amb una antelació de quaranta-vuit hores.

9.3  La convocatòria a les reunions es realitzarà per notificació individual a cada un dels seus membres, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància que s'ha realitzat.

9.4  De cada sessió, el secretari aixecarà la corresponent acta, que una vegada aprovada en la següent sessió serà transcrita al llibre d'actes del Consorci.

9.5  Per a la vàlida constitució del Consell serà necessària la presència dels dos terços dels seus membres.

Article 10

Règim d'acords del Consell General

Els acords del Consell General s'adoptaran amb el vot favorable dels dos terços dels membres que l'integren.

Article 11

La Comissió Executiva

11.1  La Comissió Executiva és l'òrgan rector i executiu del Consorci i estarà constituït pels membres següents elegits per cada entitat consorciada, entre els que formin part del Consell General:

Cinc representants de l'Administració General de l'Estat.

Cinc representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, inclòs el president.

11.2  Per a la constitució vàlida de la Comissió Executiva, serà necessària l'assistència de les dues terceres parts dels membres que la integren.

11.3  Podrà requerir-se la presència, a les reunions de la Comissió Executiva, de personal al servei del Consorci per tal d'informar sobre determinats assumptes.

Article 12

Atribucions de la Comissió Executiva

Correspon a la Comissió Executiva l'aprovació de les següents qüestions:

a) Proposar al Consell General la modificació dels Estatuts del Consorci.

b) Proposar al Consell General que s'incorporin nous membres al Consorci o que se'n separin.

c) Proposar al Consell General la dissolució del Consorci.

d) L'aprovació dels pressuposts, les operacions de crèdit i la censura dels comptes, així com l'adquisició de béns immobles, amb el compliment previ dels tràmits i requisits previstos a la legislació aplicable.

e) Aprovar el Reglament i altres normes internes, si n'hi hagués, del Consorci.

f) Fixar les bases de l'organització dels serveis del Consorci i establir les remuneracions de la plantilla.

g) Contractar, dirigir i controlar les obres, estudis i serveis necessaris per a la redacció, execució, coordinació i impuls del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre.

h) Proposar al Consell General el nomenament dels càrrecs de secretari, interventor i tresorer.

Article 13

Règim de funcionament

13.1  La Comissió Executiva es reunirà en sessió ordinària cada tres mesos.

13.2  La Comissió Executiva es reunirà en sessió extraordinària quan així ho decideixi el president o una tercera part dels membres de la Comissió.

13.3  La convocatòria a les reunions es realitzarà mitjançant notificació individualitzada a cada un dels vocals, per qualsevol mitjà que permeti que en tinguin constància, i s'haurà de fer amb quinze dies d'antelació per a les sessions ordinàries, i amb quaranta-vuit hores per a les sessions extraordinàries.

13.4  De cada sessió s'aixecarà acta pel secretari, que una vegada aprovada serà objecte d'inscripció al llibre d'actes.

Article 14

Règim d'acords de la Comissió Executiva

Per a la vàlida constitució de la Comissió Executiva es requereix l'assistència de les dues terceres parts dels membres que la integren. Els acords de la Comissió Executiva seran adoptats amb el vot favorable de la majoria dels assistents.

Article 15

El president

15.1  El president del Consorci serà designat pel Govern de la Generalitat de Catalunya a proposta del conseller de Medi Ambient.

15.2  El president tindrà les funcions següents:

a) Exercir la representació legal del Consorci.

b) Elaborar l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell General i Comissió Executiva, així com dirigir-ne les sessions i deliberacions, i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

c) Publicar els acords dels òrgans col7legiats, i dictar les disposicions particulars per exigir-ne el compliment.

Article 16

El director

16.1  El director serà designat, a proposta de la Comissió Executiva, pel Ministeri de Medi Ambient, entre un dels seus representants en aquesta. La designació recaurà en aquella persona que estigui en possessió d'una titulació acadèmica superior i acrediti coneixements i experiència suficients.

El càrrec de director, pel seu caràcter professional, serà retribuït.

El director actuarà com a suplent del president quan estigui vacant l'esmentat càrrec.

16.2  El director tindrà les següents funcions:

a) Desenvolupar la gestió econòmica, conforme el pressupost aprovat i les seves bases d'execució, així com l'adquisició de béns mobles, donant compte de l'execució del pressupost als òrgans col7legiats.

b) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci.

c) Contractar el personal de la plantilla, d'acord amb les línies generals aprovades per la Comissió Executiva.

d) Dirigir i inspeccionar la realització de les actuacions que constitueixen l'objecte del Consorci.

e) Executar i fer complir els acords del Consorci.

f) Elaborar una memòria anual de gestió del Consorci, i sotmetre-la a estudi i aprovació del Consell General.

g) Les altres funcions de gestió que li encomanin el Consell General o la Comissió Executiva.

Capítol 3

Règim economicofinancer

Article 17

Règim financer

Per al compliment de les seves funcions, el Consorci disposarà dels recursos següents:

a) Les aportacions que realitzin l'Administració de l'Estat, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i qualssevol administracions o entitats que en depenguin o europees.

b) Els productes del seu patrimoni.

c) Els ingressos extraordinaris obtinguts per operacions de crèdit.

d) Qualssevol altres la percepció dels quals li pugui correspondre d'acord amb la normativa vigent en cada moment.

Article 18

Patrimoni

El Consorci podrà tenir un patrimoni propi que s'integrarà pels béns necessaris per a la consecució de l'objecte per al qual va ser constituït.

Article 19

Règim de contractació

Els contractes celebrats pel Consorci s'hauran d'ajustar als principis recollits al Text refós de Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Real decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Article 20

Règim pressupostari

El Consorci queda sotmès al règim de comptabilitat pública que preveu la Llei general pressupostària.

De la mateixa manera, els comptes de l'entitat estan sotmesos, a més del control intern realitzat per l'interventor, al control posterior que realitza el Tribunal de Comptes i els òrgans fiscalitzadors de la comunitat autònoma.

Capítol 4

Del personal

Article 21

El personal al servei del Consorci

21.1  El Consorci comptarà amb una plantilla d'efectius adequada a la finalitat i objecte per als que ha estat creat.

21.2  La contractació del personal es regirà pel dret laboral i respectarà els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que inspiren la Llei 30/1984, de 2 d'agost.

Inici