EDICTE

de 6 d'agost de 2001, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 26 de juliol de 2001, que modifica la declaració provisional de sobreexplotació de l'aqüífer Carme-Capellades.

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en la sessió número 16, de 3 de maig de 2001 va adoptar l'acord de declaració provisional de sobreexplotació de l'aqüífer Carme-Capellades (DOGC núm. 3432, de 17.7.2001).

Posteriorment, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua en la sessió número 19, de 26 de juliol de 2001, adoptà l'acord de modificació de la declaració provisional de sobreexplotació de l'aqüífer Carme-Capellades en el sentit de substituir l'expressió "segellar", recollida al punt 8 de l'esmentat acord, per la de "reconvertir en piezòmetre".

Contra aquest últim acord, que és definitiu, i posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, dins el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la rebuda d'aquesta notificació (article 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol), sense perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

 

Barcelona, 6 d'agost de 2001

Rufo Diéguez Villar
Director de l'Àrea d'Ordenació del Domini Públic Hidràulic

Inici