EDICTE

de 18 de juny de 2001, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 3 de maig de 2001, mitjançant el qual es s'aprova la declaració provisional de sobreexplotació de l'aqüífer Carme-Capellades.

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en la sessió número 16 de 3 de maig de 2001, ha adoptat l'Acord la proposta del qual es transcriu a l'annex.

Contra aquest Acord, que és definitiu, i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, dins el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la rebuda de la present notificació (article 116 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú), o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la rebuda d'aquesta notificació (articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol), sense perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

Barcelona, 18 de juny de 2001

 

Pablo Herráez Vilas
Cap del Departament de Gestió del Domini Públic Hidràulic

 

Annex

Proposta de declaració provisional de sobreexplotació de l'aqüífer Carme-Capellades.

El Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, estableix determinacions aplicables a l'aqüífer Carme-Capellades, la delimitació del qual és a l'annex 1, paràgraf 5 del mateix Decret.

D'acord amb les dades disponibles, la situació actual de l'aqüífer és el següent:

L'anàlisi de la piezometria de l'aqüífer de Carme-Capellades corresponent als darrers trenta anys (1971-2000) posa de manifest un descens progressiu dels nivells piezomètrics, el qual s'ha aguditzat en els darrers tres anys (1997-2000).

L'anàlisi de les dades meteorològiques de precipitacions de tot el període de trenta anys evidencien un context climàtic especialment sec en el darrers tres anys, en què la precipitació anual és molt inferior a la mitjana.

La descàrrega natural de l'aqüífer en el darrers tres anys s'ha reduït un 60% i ha estat avaluada en 2,5 hm3/any, molt lluny del volum mig anual històric de descàrrega natural del sistema hidrogeològic considerat pel període 1971-1996 (6,6 hm3/any).

El volum mitjà de recursos anuals renovables s'ha avaluat en 17 hm3/any en el període 1972-2000; cal tenir present però que en el període 1997-2000, el volum mig de recursos anuals renovables s'ha avaluat en 15,4 hm3/any.

Es constata un augment progressiu de la demanda d'aigua, amb un creixement mig anual del 0,55% (1975-2000), de manera que les extraccions avaluades corresponents a l'any 2000 ultrapassen els 17 hm3/any.

L'augment de la demanda es concentra bàsicament fora de l'àmbit territorial de l'aqüífer de Carme-Capellades.

La demanda ecològica del sistema hidrogeològic s'ha avaluat en 3,5-4 hm3/any.

El balanç hídric de l'aqüífer, tenint en compte les extraccions corresponents a l'any 2000, posen de manifest una variació d'emmagatzematge del sistema hidrogeològic de signe negatiu i per tant un dèficit continuat del sistema.

La variable climàtica, especialment en els darrers tres anys i el règim d'extraccions són els causants de l'abatiment de la piezometria i conseqüentment de la variació d'emmagatzematge.

Aquestes dades posen de relleu que actualment s'estan realitzant extraccions anuals superiors al volum mitjà dels recursos anuals renovables que posen en perill immediat la subsistència dels aprofitaments existents en l'aqüífer, per la qual cosa, de conformitat amb l'article 54.1 de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, en relació amb l'article 171 del Reglament del domini públic hidràulic, cal manifestar que es donen les condicions per a considerar que l'aqüífer es troba sobreexplotat, per la qual cosa cal procedir a la seva declaració provisional de sobreexplotació. La declaració definitiva de sobreexplotació tindrà lloc, si s'escau i una vegada aprovada la declaració provisional, quan s'aprovi el Pla d'ordenació de l'aqüífer, el qual haurà de ser redactat per l'Agència Catalana de l'Aigua tot escoltant la comunitat d'usuaris de l'aqüífer, i sotmès a informació pública.

Atès que, de conformitat amb l'article 19.9.g) de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, correspon al consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua la declaració de sobreexplotació d'aqüífers, concordant amb l'apartat 3 de l'article 171 del Reglament del Domini Públic Hidràulic, es formula la següent Proposta d'acord:

1  Es declara sobreexplotat l'aqüífer Carme-Capellades, delimitat en l'annex 1, paràgraf 5, del Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

2  Les mesures que s'adopten en el present Acord són aplicables en tot l'àmbit de l'aqüífer Carme-Capellades. Els drets d'aprofitament de l'article 52.2 i els drets sobre aigües privades a què es refereix la disposició transitòria 3 de la Llei d'aigües estan subjectes a les limitacions que estableix el present Acord, sense dret a indemnització.

3  La declaració de sobreexplotació comporta els efectes següents:

a) Paralització de tots els expedients d'autorització d'investigació d'aigües subterrànies i de concessió i de modificació de característiques de les concessions d'aigües subterrànies i superficials.

b) Suspensió del dret d'obertura de noves captacions establert en l'article 52.2 de la Llei d'Aigües.

c) Constitució forçosa de la comunitat d'usuaris de l'aqüífer. Si transcorreguts sis mesos des de la data de la declaració de sobreexplotació no s'hagués constituït la comunitat d'usuaris, l'Agència Catalana de l'Aigua la constituirà d'ofici, o encomanarà les seves funcions amb caràcter temporal a un òrgan representatiu dels interessos concurrents.

4  Així mateix, els titulars de concessions administratives d'aigües i tots els qui per qualsevol altre títol tinguin dret al seu ús privatiu, estan obligats a instal7lar i mantenir els corresponents sistemes de mesura que garanteixin informació precisa sobre els cabals d'aigua utilitzats i a posar les dades obtingudes a disposició de l'Agència Catalana de l'Aigua quan aquesta els ho demani. Els titulars afectats disposaran d'un termini de 6 mesos comptadors des de l'entrada en vigor de les determinacions del present Acord.

5  Amb les sol7licituds d'autorització d'activitats que puguin afectar el domini públic hidràulic l'interessat haurà de presentar un estudi d'avaluació dels efectes mediambientals i particularment dels efectes sobre el domini públic hidràulic.

6  En el termini màxim d'un any des de la declaració provisional de sobreexplotació, els serveis de l'Agència Catalana de l'Aigua redactaran un pla d'ordenació per a la recuperació de l'aqüífer, escoltant la comunitat d'usuaris de l'aqüífer o a l'òrgan que la substitueixi, el qual s'haurà de sotmetre a informació pública. El pla d'ordenació comportarà la limitació efectiva d'extraccions i la substitució de cabals amb aportacions provinents de la xarxa regional.

7  Només es podran atorgar concessions d'aigües subterrànies o superficials que permetin l'extracció del recurs en circumstàncies de sequera prèviament constatades pel consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua.

8  S'elaborarà un estudi hidrogeològic de detall de la zona de Capellades, amb l'objectiu de determinar quina és la solució tècnica adequada per la gestió de la bassa de Capellades i dels aprofitaments de l'Ajuntament i de la Comunitat del Molí de la Vila que hi estan relacionats. L'Ajuntament de Capellades procedirà a segellar la perforació construïda l'any 1999 dintre de la bassa, que forma part del projecte de remodelació.

Disposició addicional

Els aprofitaments d'aigües mineromedicinals, mineroindustrials i termals declarats a l'empara de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines, resten fora de l'àmbit d'aplicació del present Acord.

Disposició final

Les determinacions del present acord entren en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Inici