Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 3625 - 29.04.2002 


Departament de Medi Ambient

 

EDICTE de 24 de gener de 2002, pel qual és dóna publicitat a l’Acord de 4 d’octubre de 2001, relatiu a l’ordenació de les extraccions d’àrids als aqüífers del delta del Fluvià i la Muga.

El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la sessió número 21, de 4 d’octubre de 2001, ha adoptat l’Acord que consta com a annex.

Barcelona, 24 de gener de 2002

Pablo Herráez Vilas
Cap del Departament de Concessions

 

ACORD

de 4 d’octubre de 2001, relatiu a l’ordenació de les extraccions d’àrids als aqüífers del delta del Fluvià i la Muga.

—1  Ordenar les extraccions d’àrids als aqüífers del delta del Fluvià i la Muga, tot establint, de conformitat amb l’article 56.3 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, un perímetre de protecció dels aqüífers del delta del Fluvià i la Muga, en tot l’àmbit definit per l’annex 2 del Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

—2  Determinar, dins el perímetre de protecció indicat i en els termes definits en la documentació gràfica adjunta, les zones d’exclusió d’extracció d’àrids, zones de restricció d’extracció d’àrids i zones d’extracció d’àrids amb cota màxima admissible, amb les conseqüències i d’acord amb els criteris que s’indiquen tot seguit:

Zones d’exclusió d’extracció d’àrids

En les zones d’exclusió d’extracció d’àrids queda prohibida l’activitat extractiva per raó de les afeccions que produeix en el domini públic hidràulic, tant pel que fa a projectes de noves extraccions d’àrids com de continuació d’extraccions iniciades anteriorment o de modificació d’extraccions d’àrids autoritzades.

Són zones d’exclusió d’extracció d’àrids:

1. Sistemes costaners litorals.

2. Àrees endorrèiques litorals.

3. Tram de 25 m en cada un dels costats dels ponts i viaductes que travessen els cursos fluvials inclosos dins del perímetre.

4. Trams de llera del riu que tenen la cota de la base de la llera igual a cota de zero metres.

5. Dominis de ribera corresponents a trams fluvials que queden inclosos en àrees inundables.

6. Dominis de ribera que delimiten àrees inundables.

7. Àrees en què s’han delimitat perímetres de protecció de captacions municipals.

8. Àrees inundables en què s’ha detectat la proximitat de concentracions anormals de salinitat en el riu.

9. Àrees que presenten un nivell freàtic a profunditat igual o menor de 2,5 m respecte a la superfície del terreny.

10. Àrees en què s’ha detectat un domini de les relacions d’influència entre el riu i l’aqüífer (àrees de recàrrega de l’aqüífer superficial de la plana).

11. Llacunes i superfícies d’aigua lliure.

Zones de restricció en l’extracció d’àrids

Les zones de restricció en l’extracció d’àrids són aquelles àrees en què s’exclou la possibilitat d’extracció d’àrids excepte quan es produeixen condicions singulars que requereixen l’extracció, el moviment de terres o un rebaix concret del terreny. Aquestes condicions singulars es poden produir en els casos i en les àrees que s’indiquen a continuació:

1. Acumulació de dipòsits fluvials i/o materials diversos en la llera del riu després d’un o varis episodis d’avinguda. En aquest cas, el criteri que delimita l’abast de l’extracció anirà condicionat a la magnitud del propi fet singular; en tot cas, es considera com a límit màxim de l’extracció: a) el restabliment de la cota de les superfícies existents abans de l’avinguda, o b) una cota —a determinar— superior a la cota de la làmina d’aigua del riu en períodes d’aigües altes.

2. Construcció d’infraestructures viàries i infraestructures de protecció en els cursos fluvials i els marges de ribera: esculleres, defenses, dics.

3. Rehabilitació o restauració d’antigues zones humides, concretament: lleres fluvials antigues, zones endorrèiques o antics estanys interiors i litorals.

4. Altres situacions particulars. En aquestes zones de restricció la delimitació de criteris requerirà una avaluació específica de cada una de les possibles propostes d’actuació que es poguessin plantejar.

Zones d’extracció d’àrids amb cota màxima admissible

En les zones d’extracció d’àrids amb cota màxima admissible és possible el desenvolupament de projectes d’extracció d’àrids tot respectant la cota màxima que es determina per a cada àrea, d’acord amb els criters següents:

1. Es consideren àrees aptes per al desenvolupament de projectes d’extracció d’àrids les àrees de la zona d’estudi que no resten delimitades com a àrees de protecció o àrees d’exclusió. La definició d’àrees aptes no suposa implícitament l’existència de recursos minerals en quantitat i/o de qualitat suficient per a la implantació de projectes d’extracció.

2. Per a la delimitació de la cota d’extracció màxima admissible s’ha establert un tram de protecció de 2,5 m entre el nivell freàtic i la cota de la base de l’extracció.

Entrada en vigor

Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquest Acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar, alternativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que dictà l’acte en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu davant el corresponent jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació del present Acord, sense perjudici que es pugui impugnar per qualsevol mitjà que es consideri adient.

Annexos

Àrees d'exclusió, de restricció i de profunditat màxima d'extracció en l'àmbit del delta dels rius Fluvià i Muga
Mapa 
Llegenda 
Profunditat màxima d'extracció recomanable en l'àmbit del delta dels rius Fluvià i Muga
Mapa 
Llegenda 

 

Inici