Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 3437 - 27.07.001

Departament de la Presidència

LLEI 17/2001, de 31 de desembre, de modificació de la Llei 5/1990, del 9 de març, d’infraestructures hidràuliques de Catalunya.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 5/1990, del 9 de març, d’infraestructures hidràuliques de Catalunya, té com a objecte establir el règim general de programació, promoció i finançament de les infraestructures hidràuliques. Precisament, la competència de la Generalitat sobre obres hidràuliques que li atribueix expressament l’article 9.13 de l’Estatut d’autonomia es concreta, segons el Decret legislatiu 1/1988, del 28 de gener, pel qual s’aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, del 4 de juny, i la Llei 17/1987, del 13 de juliol, en un text únic, en la programació, la promoció i l’execució d’aprofitaments i altres infraestructures, i de les actuacions de política hidràulica que són necessàries a Catalunya.

La intervenció de l’Administració de la Generalitat comporta, doncs, l’execució d’un seguit d’obres que impliquen un volum molt important d’inversió pública. En aquest sentit, el Govern ha de prendre en consideració, en funció de les disponibilitats i les concessions d’aigua, dels conreus i de les rendes dels pagesos, el grau de participació econòmica dels beneficiaris de les dites obres en els costos respectius.

Els nous sistemes de reg i llurs aplicacions en diferents conreus i en diferents indrets del territori fan que s’hagin de considerar els regs anomenats de suport, que són els que fan possibles els conreus per als quals no calen grans quantitats d’aigua. En aquest sentit, a Catalunya hi ha comarques on l’execució d’aquests tipus de regs es fa del tot necessària, però a la vegada cal tenir present la rendibilitat dels conreus i les aportacions econòmiques dels futurs regants.

És per aquest conjunt de motius que cal modificar la Llei 5/1990, del 9 de març, d’infraestructures hidràuliques de Catalunya, en el sentit que en el cas dels regs anomenats de suport la contribució econòmica dels futurs regants quedi reduïda d’un 50%.

Article únic

Modificació de l’article 26

Es modifica l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 5/1990, del 9 de març, d’infraestructures hidràuliques de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

"1. L’import de la contribució econòmica dels beneficiaris, sigui quina sigui la modalitat d’aquella, s’ha d’acordar per a cada cas i ha d’ésser:

"a) El 40% del cost total d’inversió, en el cas de millora de regs existents.

"b) El 30% del cost total d’inversió, en el cas de regs de nova implantació o d’ampliació de zones regables.

"c) El 30% del cost total d’inversió, en el cas d’obres de millora de regs existents a fi d’obtenir un estalvi d’aigua que permeti posar a disposició de l’Agència Catalana de l’Aigua els romanents hídrics que es produeixin, perquè en faci la gestió.

"d) El 30% dels costos totals d’inversió, en el cas de millora de regs existents on es dugui a terme el procediment de concentració parcel·lària.

"2 bis. Pel que fa als regs anomenats de suport, tant en el cas de millora de regs existents o d’ampliació de zones regables com en el cas de regs de nova implantació, la contribució econòmica dels beneficiaris queda reduïda d’un 50%. S’entén per reg de suport el destinat al regadiu que té una dotació màxima per hectàrea i any de 3.500 metres cúbics d’aigua. Excepcionalment, el Govern pot incrementar aquesta dotació en els casos que no comportin un canvi substancial dels conreus actuals."

Disposició transitòria

La reducció establerta pel nou apartat 2 de l’article 26 de la Llei 5/1990, del 9 de març, d’infraestructures hidràuliques de Catalunya, és aplicable a totes les actuacions iniciades després de l’entrada en vigor de la dita Llei 5/1990.

Disposició final

Es faculten el Govern i el conseller o consellera competent en matèria d’agricultura perquè dictin les disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

 

Palau de la Generalitat, 31 de desembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Inici