ORDRE

de 20 d’abril de 2001, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per al finançament d’inversions al parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa destinades a propietaris, masovers i empreses agrícoles-ramaderes (codi de la convocatòria 04.01.01).

 

Atès que la Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa, entén el paisatge d’aquesta zona com un dels valors a protegir i conservar amb tota la integritat;

Atès que la Llei 12/1985, de protecció d’espais naturals, té com a objectius, entre altres, protegir, conservar i millorar els espais naturals de Catalunya de manera compatible amb el desenvolupament i la utilització dels seus recursos;

D’acord amb el Decret 113/1983, de 12 d’abril, sobre desplegament de la Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa, a l’article 4.b), que té com a objectiu la millora de les condicions de vida de la població permanent de la zona protegida i l’afavoriment de les activitats agrícoles i ramaderes que es desenvolupen al seu interior;

Atès que el Pla especial del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, aprovat pel Decret 82/1994, de 22 de febrer, defineix com un dels seus objectius la protecció de la gea, la vegetació, la fauna, els ecosistemes que conformen el seu paisatge, els valors d’ordre arqueològic i arquitectònic, i també la millora de les condicions d’habitabilitat i dels serveis de l’habitatge rural;

Atès que l’article 21.3 del Decret 82/1994, de 22 de febrer, on s’aprova el Pla especial de la zona volcànica de la Garrotxa, preveu que la Junta de Protecció durà a terme les actuacions necessàries per fomentar la rehabilitació i millora de l’habitatge rural de la zona volcànica, garantirà l’existència d’un assessorament tècnic i jurídic adequat que faciliti l’accés als ajuts establerts a l’efecte i promourà l’aplicació dels ajuts que preveu el present Pla especial;

D’acord amb l’article 10.4 del Pla especial del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la Junta de Protecció promourà convenis de col·laboració amb la propietat per a l’execució de l’esmentat Pla en terrenys de titularitat privada, i aquests convenis podran preveure les inversions i els ajuts que a l’efecte resultin necessaris.

Vist que per aquest motiu l’esmentat Pla especial preveu, entre altres, beneficis tècnics i financers destinats a estimular les iniciatives de la població en la gestió d’aquest espai protegit, i que així el seu programa d’actuació preveu l’establiment d’una línia de subvencions del Departament de Medi Ambient adreçades a particulars, per al foment de l’aprofitament sostenible dels recursos naturals i la millora de les condicions de vida de la població rural del parc;

D’acord amb el Programa d’actuació del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a 2001, que preveu la convocatòria d’ajuts per al finançament d’inversions destinades a la conservació, l’ordenació, la restauració i la millora d’espais situats dins l’àmbit territorial del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa;

Atesa la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2001, i el capítol 9 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya introduït per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, modificat per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, i fent ús de les facultats que em confereix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

—1  Aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a propietaris, masovers i empreses agrícoles-ramaderes per al finançament d’inversions al parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i obrir la convocatòria per a l’any 2001.

—2  La quantitat que es destina a aquesta convocatòria és de 24.500.000 pessetes (147.247,96 euros) amb càrrec de les partides pressupostàries 22.04.780.01/4 del pressupost del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa del Departament de Medi Ambient.

Els crèdits inicials disponibles indicats a l’apartat anterior poden modificar-se amb subjecció a la normativa vigent.

—3  La convocatòria es regirà per les bases que s’insereixen a continuació

Disposició addicional

Als efectes d’aquesta Ordre, s’entén com a petita empresa la que compleixi alhora els tres requisits següents:

a) Que no superi el nombre de 50 treballadors.

b) Que tingui una xifra de negocis no superior a 7 milions d’euros o bé un balanç general no superior a 5 milions d’euros.

c) Que, si hi ha una participació d’una o de diverses empreses no petites, aquesta participació en el capital o en els drets de vot no superi el 25%. Aquest límit sols podrà sobrepassar-se en dos casos:

Quan l’empresa estigui controlada per empreses públiques d’inversió, empreses de capital de risc o inversors institucionals, sempre que aquests no exerceixin, individualment o conjuntament, cap tipus de control sobre l’empresa.

Quan la dispersió de capital es tradueixi en la impossibilitat de determinar-ne el titular i l’empresa declari que pot presumir legítimament que no té una participació igual o superior al 25% d’una empresa o un conjunt d’empreses que no corresponguin a la definició de petita empresa.

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 d’abril de 2001

Felip Puig i Godes

Conseller de Medi Ambient

 

Annex

Bases de la convocatòria

—1  Objecte

Aquestes inversions poden consistir en:

a) Les obres o projectes de recuperació o regeneració de sistemes naturals, zones degradades, la millora d’hàbitats i d’indrets tots ells d’especial interès ecològic, la preservació del paisatge o la creació de biòtops d’interès faunístic, situats dins l’àmbit territorial del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

b) La construcció de les fosses sèptiques per a purins o altres sistemes de sanejament a fi i efecte de preservar els sòls, les aigües superficials i subterrànies per tal de mantenir-les en condicions que les facin compatibles amb la conservació dels ecosistemes edàfics, aquàtics, marjalencs i amb el consum humà.

c) Els arranjaments estructurals d’exteriors en edificacions i construccions principals i coberts, cabanes, recuperació de parets seques i tanques vegetals, quan impliquin una millora en les seves característiques externes per tal d’evitar impactes paisatgístics i la conservació de les masies del parc natural.

d) La reducció de l’impacte visual i paisatgístic, principalment, en el moment de fer portades d’aigua i la millora de les esteses elèctriques en finques en l’àmbit del parc natural.

e) Els enderrocs en edificacions principals, coberts, cabanes per tal de reduir impactes paisatgístics dins les finques del parc natural.

f) Les inversions en camins de propietat privada dins les finques del parc natural per tal de millorar l’accessibilitat a les masies i la reducció de l’impacte sobre el territori.

Només s’atendran les sol·licituds de subvenció l’objecte de les quals no estiguin incloses en l’Ordre de 29 de desembre de 2000, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts en l’àmbit del medi natural (codi de la convocatòria 04.08.01).

—2  Destinataris

Podran optar a aquestes subvencions els propietaris i masovers de finques que es trobin situades totalment o en part dins l’àmbit d’aquest espai protegit.

També podran optar a aquestes subvencions les petites empreses agrícoles-ramaderes que la finca on desenvolupen la seva activitat es trobi situada totalment o en part dins l’àmbit d’aquest espai protegit

—3  Sol·licituds

3.1  Les sol·licituds per participar en la convocatòria s’hauran d’adreçar al director del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i s’hauran de presentar, en el termini màxim d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC, a les oficines del parc natural (Casal dels Volcans, carretera de Santa Coloma, s/n, 17800 Olot) o pels mitjans establerts a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

3.2  Les sol·licituds es formularan mitjançant model normalitzat i s’hi haurà d’adjuntar la documentació especificada en els punts següents:

Persones físiques:

a) DNI del sol·licitant, i del propietari quan aquests siguin diferents.

b) NIF del sol·licitant.

c) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu de la propietat, referida a la finca a la qual es pretén destinar la inversió i, en el cas que el sigui diferent del sol·licitant, autorització del propietari autoritzant la inversió subvencionada.

d) Pressupost detallat per conceptes en el qual es descriguin les quantitats necessàries per dur-la a terme i la quantitat global de la inversió.

e) Quantitat de la subvenció sol·licitada.

f) Model normalitzat d’autorització de transferència bancària.

Persones jurídiques:

a) NIF de l’empresa sol·licitant.

b) DNI del representant legal de l’empresa.

c) DNI del propietari quan aquest sigui un altre.

d) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu de la propietat, referida a la finca a la qual es pretén destinar la inversió i, en el cas que el propietari sigui diferent del sol·licitant, autorització del propietari que autoritzi la inversió subvencionada.

e) Fotocòpia del certificat d’explotació agrària prioritària.

f) Pressupost detallat per conceptes en el qual es descriguin les quantitats necessàries per dur-la a terme i la quantitat global de la inversió.

g) Quantitat de la subvenció sol·licitada.

h) Model normalitzat d’autorització de transferència bancària.

i) Declaració jurada per la qual no han sol·licitat ni obtingut cap subvenció per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol administració, entitat pública o privada, ni nacional o internacional.

De la documentació esmentada, se n’ha de presentar l’original i una còpia. Això no obstant, es podran presentar els originals i les fotocòpies corresponents d’aquesta documentació, i els serveis administratius del parc natural en faran la compulsa.

3.3  L’òrgan gestor del parc natural i el Departament de Medi Ambient podran demanar qualsevol documentació complementària que creguin convenient per a un millor coneixement de la inversió a subvencionar.

3.4  Les obres que optin a aquestes subvencions hauran d’haver obtingut prèviament l’informe favorable de la Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

—4  Criteris per a l’assignació de les subvencions

Es consideraran com a criteris per a l’atorgament de les subvencions els següents:

a) Inversions que tinguin per objecte assolir objectius marcats en el programa d’actuació del parc natural de la zona volcànica per a 2001.

b) Correcció d’impactes sobre el territori (aigües, sòls, flora, fauna i paisatge) que, segons la seva magnitud, es classificaran en: greus, severs, moderats i lleus.

c) Utilització de materials, característiques de la construcció i emplaçament de l’actuació a realitzar segons que es tracti de masies, cabanes o construccions auxiliars rehabilitades com a habitatge, granja o coberts destinats a usos agropecuaris, construccions destinades a usos no vinculats a l’agricultura i sistemes naturals.

d) Es prioritzaran les actuacions de sanejament i les obres de millora, consolidació o manteniment d’exteriors i espais vinculats als arrendaments històrics i famílies amb dedicació principal a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

—5  Quantia

D’acord amb els criteris esmentats en l’article 4, la quantia de la subvenció pot ser fins al 100% del cost de la inversió quan es tracti d’actuacions promogudes directament pel parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i/o promogudes en el Programa d’actuació del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a l’any 2001. L’import màxim subvencionable serà d’1.200.000 pessetes (7.212,15 euros).

—6  Atorgament de la subvenció

6.1  L’atorgament de les subvencions es farà mitjançant resolució del conseller de Medi Ambient, a proposta de la directora general de Patrimoni Natural i del Medi Físic, amb l’informe previ del director del parc natural, d’acord amb els criteris expressats a l’article 4 i segons les disponibilitats pressupostàries.

6.2  L’atorgament de les subvencions es notificarà als interessats. Una vegada rebuda la notificació, els beneficiaris hauran de comunicar necessàriament al parc natural la seva acceptació o renúncia, si escau, en un termini de deu dies, adjuntant fotocòpia de la sol·licitud de llicència municipal d’obres de l’ajuntament que correspongui, en el supòsit que s’accepti la subvenció.

6.3  Les sol·licituds que no s’hagin resolt i notificat en un termini de sis mesos comptadors a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds s’han d’entendre estimades, sens perjudici de les disponibilitats pressupostàries del Departament de Medi Ambient i en els termes previstos a l’article 35.4 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

6.4  En la resolució d’atorgament de la subvenció, el conseller de Medi Ambient podrà imposar condicions particulars i establir directrius i bases per a l’execució de les inversions.

6.5  El conseller de Medi Ambient podrà modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

6.6  Aquesta resolució d’atorgament de subvenció del conseller de Medi Ambient exhaureix la via administrativa i hi serà aplicable el règim de recursos, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, modificada per la Llei 4/1999.

—7  Termini d’execució

Les inversions objecte de subvenció hauran de fer-se durant el present exercici i, en qualsevol cas, abans del 30 de novembre de 2001. Aquest termini podrà ser prorrogat excepcionalment en els casos que es justifiqui mitjançant resolució del conseller de Medi Ambient.

—8  Forma de justificació

8.1  El pagament de la subvenció requereix la realització prèvia de la inversió.

8.2  Els beneficiaris de la subvenció hauran de lliurar al parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, abans del 15 de desembre de 2001, la documentació justificativa de la realització de la despesa. En cas de pròrroga del termini d’execució, en l’autorització es fixarà també el termini de pròrroga de la justificació.

8.3  La realització de la despesa s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de certificacions d’obra o factures originals i de la corresponent llicència municipal, acompanyades amb un ofici adreçat a la direcció del parc natural on consti tota la relació de factures que es presenten.

—9  Control

9.1  Els serveis tècnics del parc natural podran realitzar les actuacions d’inspecció i control necessàries per garantir el compliment del que s’estableix en aquesta Ordre, i també la verificació de les inversions realitzades, i els beneficiaris s’obliguen a facilitar tota la informació que sigui requerida.

En tot cas, pel que fa al control financer, caldrà atenir-se al que disposa l’article 71 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

9.2  El director del parc natural haurà de certificar que les inversions han estat realitzades congruentment amb la sol·licitud formulada, d’acord amb l’informe favorable de la Junta de Protecció.

—10  Revocació

10.1  Són causes de revocació les contingudes a l’article 99 del Decret 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en la redacció donada per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro.

10.2  Si l’òrgan concedent comprova que s’ha produït alguna de les causes establertes al paràgraf anterior, iniciarà la tramitació de l’expedient oportú.

—11  Règim jurídic

11.1.  En tot allò no previst en la present convocatòria, serà d’aplicació el capítol 9 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya amb la redacció donada per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, i per la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i altres disposicions concordants.

11.2.  La Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic donarà publicitat a les subvencions concedides en el termini d’un mes des de la data de la resolució que posa fi al procediment, mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes subvencions en el tauler d’anuncis del Departament de Medi Ambient, av. Diagonal, 525, Barcelona, i al Casal dels Volcans, carretera de Santa Coloma, s/n, Olot, i en el cas de subvencions d’import superior a 1.000.000 de pessetes, equivalents a 6.010,12 euros, mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Inici