Logotip de l'Agència Catalana de l'Aigua

Avaluació preliminar del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya


Sou a: Espais fluvials > Publicacions > Avaluació preliminar del risc d'inundació


Fitxa resum de la publicació
Nom del treball: Avaluació preliminar del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (APRI).
Data de finalització: Es va obrir un procés de consulta pública durant un termini de tres mesos des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que finalitzà el 9 de desembre de 2011.

 Al·legacions valorades i respostes. Informat favorablement pel Consell d'Administració de l'ACA el 8 de febrer de 2012.

Promotor dels treballs: Agència Catalana de l'Aigua i la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar.
Objecte:

Seleccionar les àrees que presenten un risc potencial significatiu o probable d'inundació al districte de conca fluvial de Catalunya (ARPSI), a partir d'informacions de caràcter històric, geomorfològic i hidràulic.

Àmbit de l'estudi: Districte de conca fluvial de Catalunya (Conques internes de Catalunya).
Temàtica: Pla de gestió del risc d'inundació 2015.
Idioma: Català.
Criteris de citació: Agència Catalana de l'Aigua i Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar. Avaluació preliminar del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya. 2011.

 

Darrera actualització, 10 d'agost del 2016


Introducció

Aproximadament el 15% de la superfície urbanitzada del districte de conca fluvial de Catalunya està en risc d'inundació per avingudes extraordinàries, associat al desbordament dels cursos fluvials o de la dinàmica litoral. 

L’Agència Catalana de l’Aigua conscient d’aquest problema i d’acord amb les seves competències ha desenvolupat els estudis de Planificació d'espais fluvials (PEF), que permet a més a més donar compliment a la Directiva 2007/60/CE, transposada a la legislació espanyola mitjançant el RD 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació. Aquesta normativa obliga a identificar aquelles zones del territori sotmeses a un risc potencial d’inundació significatiu o en les que la materialització d’aquest risc pugui considerar-se probable.  

 

Torna a l'índex


Documents

A continuació podeu consultar els documents explicatius dels treballs realitzats per a l'elaboració de l'avaluació preliminar del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya.