El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua


Manteniment i conservació de lleres públiques


Sou a: Inundabilitat i espais fluvials > Manteniment i conservació de lleres

 

Darrera actualització de la pàgina, 31 de maig de 2017


Introducció


Entre els objectius de la planificació hidrològica a Catalunya està el de vetllar per la conservació i el manteniment de la xarxa fluvial i en especial en aquelles zones susceptibles de produir danys a persones i bens, tot mantenint i, si és possible, millorant la funcionalitat ambiental.


En aquest sentit l'Agència Catalana de l'Aigua fomenta i impulsa actuacions en lleres públiques mitjançant dues línies d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i els Convenis d'encàrrec de gestió als ens locals.


 

Torna a l'índex


Actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques 2016 - 2017

 

A fi de contribuir econòmicament i tècnica a l'execució de les actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en trams urbans, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en data 15 de desembre de 2015, va aprovar les bases d'una línia de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant els anys 2016 i 2017, materialitzant-se la convocatòria per Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol, publicada el 3 d’agost de 2016.

Actuacions subvencionades 2016 - 2017 ACA
Trams Descripció Documents
Urbans S'ha establert una convocatòria de subvencions d'un total de 750.0000 euros, dels que l'ACA n'aportarà 600.000 euros corresponents al 80% del cost total del projecte i els ajuntaments els 150.0000 euros (20%) restants del total. Es previst que les actuacions s'executin durant el quart trimestre de l’any 2017.
No urbans El pressupost és de 700.000 euros anuals per a actuacions de manteniment i conservació de lleres en zones no urbanes que beneficiïn trams d'àrees de risc potencial significatiu d'inundació. S'han formalitzat dos encàrrecs de gestió amb Forestal Catalana SA:

L'Agència Catalana de l'Aigua subscriurà convenis de col•laboració amb els ens locals beneficiaris de les subvencions, d'acord amb els criteris de valoració establerts a l'Annex II de les bases de la convocatòria, a fi de concretar, cas per cas, les condicions per a l'execució de l'actuació i l’import econòmic final de cada part.


 

Torna a l'índex


Actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques 2015

 

El Consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en sessió número 175 celebrada el 22 d'octubre de 2014, va aprovar una convocatòria per les bases i la convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant l'any 2015, la delegació en el Director de l'Agència de la facultat de resoldre el seu atorgament, el model de conveni de col.laboració entre els ajuntaments beneficiaris i l'Agència Catalana de l'Aigua i el model de conveni d'encàrrec de gestió entre l'Agència Catalana de l'Aigua i Forestal Catalana, SA, per a l'execució de les esmentades actuacions.

L'import total de les subvencions, corresponents al 80% de l'import de les actuacions a executar, és de tres-cents mil euros (300.000 euros) i la seva execució serà duta a terme per part de la mateixa Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant Forestal Catalana, SA, que constitueix un mitjà propi de la Generalitat de Catalunya.

Actuacions subvencionades 2015 ACA
Trams Descripció Documents
Urgents no urbans Els episodis de fortes pluges i ventades al setembre i novembre de 2014, que varen afectar diverses lleres públiques de la Demarcació de Girona, així com les ventades que varen provocar danys en cursos fluvials del Vallès en la Demarcació de Barcelona, van aconsellar dur a terme actuacions de manteniment i conservació de lleres de caràcter urgent en les àrees considerades prioritàries.
D'acord amb això el Consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en sessió d'11 de març de 2015, va acordar dur a terme un conjunt d'actuacions valorades en uns 340.000 € mitjançant conveni d'encàrrec de gestió a Forestal Catalana.
Conveni d'encàrrec de gestió a Forestal Catalana pdf i llistat d'actuacionspdf i publicació Resolució TES/2208/2015 pdf de l’addenda.
Urbans S'ha establert una convocatòria de subvencions d'un total de 375.000 euros, dels que l'ACA n'aportarà 300.000 euros (80%) i els ajuntaments els 75.000 euros (20%) restants Si voleu conèixer les bases accediu a la resolució resolució TES/2465/2014 pdf.
Si voleu accedir als formularis i bases de la convocatòria accediu a la següent pàgina. El termini per presentar la sol.licitud i la documentació relacionada és de 8 de novembre de 2014 a 8 de gener de 2015, ambdós inclosos.

En fase de notificació de la resolució de inadmissió, desestiment i denegació de la convocatòria de subvencions.
No urbans Pressupost de 400.000 euros per a actuacions de manteniment i conservació de lleres en zones no urbanes que beneficiïn trams d'àrees de risc potencial significatiu d'inundació. S'ha formalitzat un conveni d'encàrrec de gestiópdf, entre l'Agència Catalana de l'Aigua i Forestal Catalana SA, de data 15 de maig de 2015.

Es subscriuran convenis de col.laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i els ens locals que resultin beneficiaris de les subvencions, d'acord amb els criteris de valoració establerts a l'Annex II de les bases de la convocatòria, a fi de concretar, cas per cas, les condicions per a l'execució de l'actuació i com es duran a terme les aportacions de cada part. Si voleu conèixer els convenis signats feu clic aquí.


 

Torna a l'índex


Actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques 2014

 

El Consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua va aprovar en sessió de 8 d'abril de 2014 un pressupost de 400.000 euros per actuacions subvencionades de manteniment i conservació de lleres que es duran a terme aquest any en l'àmbit de les conques internes catalanes. Per poder executar les actuacions subvencionades es va signar un conveni pdf amb Forestal Catalana, el 25 d'agost de 2014.


Actuacions 2014 ACA
Trams Descripció Documents
Urbans Es va establir una convocatòria de subvencions d'un total de 375.000 euros, dels que l'ACA n'aportarà 300.000 euros (80%) i els ajuntaments els 75.000 euros (20%) restants Si voleu conèixer les bases accediu a la resolució resolució TES/889/2014 pdf i a la resolució TES 1144/2014 pdf que modifica dues bases de la convocatòria
Si voleu accedir als formularis i bases de la convocatòria accediu a la següent pàgina. El termini per presentar la sol.licitud i la documentació relacionada era del 30 d'abril al 30 de juny de 2014, ambdós inclosos, i el d'execucció d'actuacions fins a 31 de desembre de 2014.
No urbans Pressupost de 100.000 euros en un total de 39 (13 a Girona, 16 a Barcelona, 6 a Tarragona i 4 a les Terres de l'Ebre), les quals seran finançades íntegrament per l'Agència Conveni i annexos pdf que inclouen el llistat d'actuacions, les condicions tècniques per a l'execucció dels treballs, la relació de preus unitaris i la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil.

Aquestes actuacions subvencionades varen ser seleccionades d'acord amb els criteris exposats a les bases de la convocatòria, que puntuaven les actuacions presentades des dels ajuntaments en funció dels risc d'inundabilitat del tram, de la presència de vegetació que pugui obstaculitzar el règim de corrents, de la previsió de restauració amb espècies vegetals autòctones, de les infraestructures inundables aigua avall, del tipus de massa d'aigua, de l'existència d'espècies vegetals invasores i d'estructures transversals a una distància inferior a 2 quilòmetres que representin una restricció hidràulica. Si voleu conèixer els convenis signats feu clic aquí.

Torna a l'índex

Actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques 2013

 

El Consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua va aprovar, en la sessió celebrada el 30 d'octubre de 2013. Les actuacions es van executar mitjançant un conveni d’encàrrec de gestió a Forestal Catalana SA per un import total de 207.850 € més IVA.

Si voleu conèixer el conveni i les actuacions, feu click aquípdf.

Torna a l'índex

Convenis d'encàrrec de gestió als ens locals

 

Els ens locals que desitgin dur a terme, al seu càrrec, actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques, que no estiguin incloses en els llistats aprovats pel consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua dins dels corresponents programes, podran subscriure convenis d'encàrrec de gestió que substituirien a les preceptives autoritzacions administratives d'actuació en el domini públic hidràulic i les seves zones d'influència (veure els models de convenis).


Si voleu conèixer els convenis signats feu clic aquí.

 

Torna a l'índex