El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'AiguaEstudis d'espais fluvials


Sou a: Inundabilitat i espais fluvials > Publicacions > Estudis d'espais fluvials


Darrera actualització de la pàgina, 25 de maig de 2017Introducció als estudis d’espais fluvials

Els estudis d'espais fluvials constitueix un dels projectes més ambiciosos de l'Agència Catalana de l'Aigua per a l'anàlisi detallada dels rius del Districte de conca fluvial de Catalunya tenint en compte tots els agents socials. L'Agència ha desenvolupat una metodologia basada en l'anàlisi dels processos naturals que regeixen el comportament dels rius, a partir de grups de treball multidisciplinaris que ofereixen una visió integral i de conjunt dels fenòmens hidrològics, hidràulics, morfodinàmics i ambientals de l'espai fluvial.

Perquè es realitza i com es fa, queda especificat de manera sintètica i simplificada a la següent figura:

 

De cada conca principal podeu consultar l'estat dels estudis d'espais fluvials, i també la previsió dels futurs treballs que cal dur a terme dins de la planificació hidrològica.


Si voleu introduir-vos o ampliar els vostres coneixements respecte als estudis d'espais fluvials:

Si vols conèixer el marc competencial fes click >aquí.


Torna a l'índex


Marc legal

Els estudis d'espais fluvials dona compliment al què preveu l'article 9 t) del DECRET 380/2006, de 10 d'octubre pel qual s'aprova el reglament de la planificació hidrològica.

La planificació dels espais fluvials neix compromesa amb la Directiva marc de l'aigua , per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües i promou activament, i no tant sols teòricament, un nou paradigma en la gestió d'aquests espais. Alhora, aquests estudis coincideix de manera precisa amb la Directiva relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació. així com amb el Reial Decret d'avaluació i gestió dels riscos d'inundació que la transposa. Així mateix aquests estudis generen informacions de gran utilitat de cara a l'aplicació del Reglament del Domini Públic Hidràulic i de les seves modificacions.


Torna a l'índex


Quins àmbits tenen estudis d'espais fluvials

Es pot consultar la informació dels diversos àmbits directament al llistat següent, que es troba ordenada per conca hidrogràfica i de Nord a Sud del Districte de conca fluvial de Catalunya, o consultant el mapa interactiu que es troba a sota el llistat. 

Si clica sobre el mapa, us obrirà una taula on podreu consultar la fitxa, mapes o documents de cada àmbit.

Torna a l'índex

 


Objectius dels estudis d'espais fluvials

Aquests estudis ordenen espacialment els cursos fluvials per consensuar l'aprofitament sostenible dels seus recursos, la recuperació i la conservació ambiental i paisatgística amb els usos històrics, la valorització social i econòmica, tenint en compte el fenomen de la inundabilitat i el risc que pot comportar envers les persones, els béns i el medi ambient i els hàbitats existents.

Derivat d'aquest destaquen els següents objectius principals, que són comuns a tots els estudis d'espais fluvials:

 

Torna a l'índex


Estructura i continguts dels estudis d'espais fluvials

El colofó dels estudis de l'espai fluvial és la memòria de síntesi que s'elaborar a partir de la informació de les bases tècniques. Aquestes estan formades per tots els documents necessaris que s'han elaborat per a poder tenir un coneixement global de la conca i de l'espai fluvial. Estan estructurades en tres grans blocs: el de caracterització del medi, el de la diagnosi de l'espai fluvial i la prognosi (que es preveu elaborar abans de finals de 2020), d'acord a la següent figura.

 

Si vols conèixer amb més detall l'estructura i continguts dels estudis et recomanem consultis aquest document .


Torna a l'índex


Models hidrològics i hidràulics

En el cas que us interessi algun àmbit en concret, podeu fer una petició mitjançant la bústia de l'Agència Catalana de l'Aigua. En qualsevol cas per tal d'agilitzar les peticions, si us plau cal que consulteu l’estudi de referència amb el que s’ha elaborat la informació disponible. Per saber-ho utiltizeu la següent guia consulta de modelspdf.


La majoria dels models elaborats en el marc dels estudis de la planificació d'espais fluvials es poden consultar i estan subjectes a les taxes previstes  pdf. Si sou una administració pública (ajuntaments, universitats...) la informació es gratuïta.


La informació de cobertures/capes està disponible a la pàgina de consulta de dades. Recordeu que si es tracta d'informació de l'àmbit de les conques de l'Ebre i la Garona cal que consulteu la web de la Confederació hidrogràfica de l'Ebre, i a la conca del Sènia i part de les rieres meridionals cal que consulteu la web de la Confederació hidrogràfica del Xúquer, que com són respectivament els organismes de conca, disposen de la millor informació disponible i són els responsables de la seva revisió i actualització.


Torna a l'índex


Criteris de citació de la documentació dels estudis d'espais fluvials i bibliografia

Si no s’indica un altre criteri a l’apartat d'“Autoria” cal fer-ho d’acord al següent criteri: “Agència Catalana de l’Aigua (mes i any d’elaboració). [Títol del document] [tipus de suport, en general si s'ha consultat a la web correspon a "En línia"] [url on està publicat el document], és a dir per exemple per al document de l'àmbit de la conca de Costa Brava nord seria "Agència Catalana de l'Aigua (abril 2014). Àmbit de la conca de Costa Brava nord [en línia] Espais fluvials > Publicacions > Estudis espais fluvials > Estudis d'espais fluvials de les rieres de Costa Brava nord


Torna a l'índex