El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua


Zonificació dels espais fluvials


Sou a: Inundabilitat i espais fluvials > Zonificació de l'espai fluvial


Darrera actualització 22 de maig de 2017


Què és l'espai fluvial?

L'Agència defineix l'espai fluvial com la zona ocupada per la llera pública (el riu) i els terrenys de titularitat privada o pública que l'envolten i que integren el corredor biològic associat al riu, la vegetació de ribera i la zona inundable.

Per tant, és un concepte ampli, que té en compte no només el funcionament a nivell de desguàs dels cursos, si no també aquelles funcions que realitza com ecosistema i corredor biològic.

L’espai fluvial en el seu conjunt, i especialment dins les zones inundables, ha de ser considerat un àmbit territorial singular i diferenciat, que concentra una excepcional riquesa, acull funcions ecològiques de transcendència territorial i urbanística insubstituïbles per a l’equilibri ambiental del territori i, al mateix temps, susceptible de patir danys en persones o béns en episodis d’avingudes.

La regulació i limitació dels usos en aquests espais és una important eina de gestió del risc i reducció dels danys per inundacions.

 

Torna a l'índex


Marc legal de la zonificació de l'espai fluvial

Pel què fa al marc legal que preveuen la zonificació i regulació d’usos de l'espai fluvial amb vistes a a garantir la seva funcionalitat i preservació convé destacar:

A nivell europeu:

A nivell de la legislació sectorial vigent:

A nivell autonòmic:

Les competències de l’Agència en els diferents espais es regulen principalment pel Reglament del domini públic hidràulic.

 

Torna a l'índex


Zonificació de l'espai fluvial d'acord al reglament de domini públic hidràulic

 

Font: Agència Catalana de l'Aigua

 

Torna a l'índex


Quins àmbits disposen de zonificació de l'espai fluvial?

La delimitació de les zones integrades en l'espai fluvial, segons els reglaments anteriorment esmentats, està sent realitzada per l'Agència en funció de la programació de la seva planificació hidrològica en el marc dels estudis de planificació d'espais fluvials. Si voleu analitzar en detall la zonificació de l'espai fluvial accediu a consulta de dades o als estudis de planificació d'espais fluvials on podreu consultar respectivament la cartografia generada (amb el visor, via descàrrega o com a geoservei) o els mapes que s'inclouen en format pdf.

El fet que un curs no disposi de zonificació de l'espai fluvial, no vol dir que no es tracti de domini públic hidràulic. Si teniu algun dubte en concret podeu fer una petició a la bústia de l'ACA.

 

Torna a l'índex


Com s'aprova la zonificació de l'espai fluvial

La delimitació de zones inundables (per als diverses períodes de retorn) i del domini públic hidràulic cartogràfic formen part dels estudis base que l’ACA realitza o valida i posa a disposició de la ciutadania, el cadastre i el planejament urbanístic per al seu coneixement i ús.

L'ACA, en cada un dels cicles de planificació de l'avaluació i gestió del risc d'inundació, sotmet aquesta delimitació a un procés d'informació pública, amb l'objectiu de poder donar l'oportunitat a que els administrats manifestin les seves al·legacions.


Una vegada acabat aquest procés, el següent és que, dites delimitacions es sotmetin a consideració del Consell d’Administració de l’Agència.


Torna a l'índex


Publicacions de la zonificació de l'espai fluvial

Si voleu accedir a la guia o a l'inventari feu click en aquest enllaç.

Torna a l'índex