Saltar directament al contingut

Qui pren les decisions durant la sequera?


L’Agència Catalana de l’Aigua, en tant que administració hidràulica de Catalunya té les funcions de planificació, direcció i coordinació del Pla Especial de Sequera, tant a nivell intern, amb totes les unitats implicades, com amb la resta d’administracions actuants i també amb els principals destinataris de les mesures que contempla el Pla, els usuaris de l’aigua.


Comitè permanent de sequera


El Comitè permanent de sequera, integrat pel director de l’Agència (que n’és el president), el gerent, els directors de les unitats organitzatives competents en els àmbits de l’abastament, la protecció del medi i l’execució de les actuacions és qui pren la direcció, coordinació i supervisió de les mesures previstes al Pla Especial de Sequera.


Les seves funcions principals són :


  • Acordar la declaració dels diferents estats de sequera en cadascun dels 18 àmbits en què es distribueixen les conques internes a efectes de l’aplicació d’aquest Pla.
  • Establir les mesures internes de planificació, gestió, execució i informació en relació a les mesures del Pla.
  • Impulsa les propostes de projectes normatius relacionats amb el Pla.


Comissió interdepartamental del Pla Especial de Sequera


La Comissió interdepartamental de la sequera integra representants tant dels diferents àmbits i departaments de la pròpia Generalitat de Catalunya que tenen una interacció directa en la gestió de la sequera, com de la resta d’administracions actuants (municipals i supramunicipals) i també dels operadors dels serveis del cicle de l’aigua i altres actors del món econòmic i de la societat civil organitzada a fi que l’acció per fer front a la sequera sigui coneguda, compartida i gestionada de manera coordinada per totes les parts implicades/afectades.L’Observatori de la sequera


L’Observatori de la Sequera és l’òrgan col·legiat permanent de l’Agència Catalana de l’Aigua que analitza els indicadors per declarar els escenaris de sequera en cada àmbit territorial; fa el seguiment de l’aplicació de les mesures previstes en el Pla Especial de Sequera i proposa l’adopció d’altres iniciatives.