Consells preventius básics

El clima mediterrani pot generar, de manera puntual, pluges intenses i de curta durada. Aquest fet pot provocar l’increment sobtat del cabal d’aigua dels rius i rieres. Per aquest motiu, cal que extremeu les precaucions i estigueu amatents a la informació de Protecció Civil sobre l’INUNCAT.


A l’exterior

Si us heu de desplaçar amb cotxe, procureu estar informats de les previsions meteorològiques a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Informeu-vos de l’estat de les carreteres i, en funció de les pluges, eviteu el trasllat si no és estrictament necessari.

No estacioneu el cotxe ni us atureu a la llera d’un riu o riera durant els episodis de pluja. En aquest sentit, ubiqueu-vos en punts alts, ajudeu als qui ho necessiten (nens i gent gran) i no us quedeu observant en punts pròxims a lleres. En cas d’estar a la costa, també s’ha d’evitar la primera línia de mar.


A casa

Si us trobeu a casa durant una forta tempesta, eviteu baixar a les zones més baixes del vostre habitatge (soterrani, garatge) i estigueu a les parts més altes de la casa. Tanqueu bé les portes i les finestres. Més informació al web de Protecció Civil

Més informació al web de Protecció Civil


L’enllaç:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/aiguats_i_inundacions/

Dades visor

Aforaments, mostrar:

Embassaments, mostrar:

Tipus Tendencia Element Data generació Data alerta Nivell Informació
Tipus Tendencia Element Data generació Data alerta Nivell Informació CECAT Data lectura Tipus lectura Usuari lectura
Tipus Tendencia Element Data generació Data alerta Nivell Informació CECAT Data lectura Tipus lectura Usuari lectura

General

L’Aigua en Temps Real (AETR)

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) posa a disposició de la ciutadania aquesta aplicació, que és un visor hidrometeorològic de les conques internes de Catalunya, el qual permet informar sobre l’estat, en temps real, dels cabals circulants als rius i del volum d’aigua als embassaments i, alhora, generar avisos de situacions d’inundació potencial al territori. Es tracta d’una eina de caràcter informatiu i divulgatiu. Cal recordar que la competència per a activar el Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) correspon a la direcció general de Protecció Civil.

L’AETR funciona a partir de l’ús de dades de caràcter hidrològic registrades per les xarxes de control i monitorització i les estacions d’aforament de la pròpia ACA, i de dades de caràcter meteorològic (intensitat i acumulació de pluja), procedents del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Amb aquesta informació es generen productes més elaborats i orientats a identificar o preveure crescudes importants en els rius, que s’acaben publicant en forma d’avisos fluvials.

El motiu pel qual aquest visor es centra només en les conques internes és que l’ACA, com a administració hidràulica de Catalunya, te plenes competències sobre aquestes conques (la Muga, el Fluvià, el Ter, el Daró, la Tordera, el Besòs, el Llobregat, el Foix, el Gaià, el Francolí, les rieres de Llevant i les rieres meridionals així com el desguàs del riu la Sènia) i, en canvi, a les conques catalanes de l’Ebre (l’Ebre, la Garona, el Xúquer i la part catalana de la Sènia) l’autoritat competent és la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, per bé que l’ACA administra i controla els usos de l’aigua i té algunes altres funcions com la de policia dels rius, el desplegament del Pla de Sanejament o l’execució d’obres d’abastament en alta.

Nota molt important: Les dades emprades són provisionals i estan subjectes a validació.

Una eina resultat de la col·laboració entre institucions

Per elaborar aquest visor, bona part de la informació emprada prové de les dades 5-minutals que es generen en la xarxa de control automàtica de les conques internes de Catalunya (SAIH-ACA):

 • Embassaments: Nivell, Volum absolut i Volum relatiu.
 • Aforaments a riu i sortides embassaments: Nivells i Cabals.
 • Pluviòmetres: Intensitat de Pluja.

Cal destacar que a mes ha estat necessari incorporar i emprar informació addicional generada per altres organismes de la Generalitat de Catalunya, i mes concretament:

 • Servei Meteorològic de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat):
  • Informació de la xarxa pluviomètrica XEMA (intensitat mitjana de pluja minutal o 30-minutal).
  • Radar corregit i previsió per a les pròximes dues hores (acumulació 6-minutal i acumulació 30-minutal).
  • Camp de pluja combinada radar-pluviòmetres (acumulació 1 hora)
  • Avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP).
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat):
  • Fons topogràfic i ortofotos.
  • Capa de toponímia oficial.
Accés a dades obertes

La informació generada per l’Agència Catalana de l’Aigua i que es mostra en aquest visor, es pot trobar també a la seva WEB en la pàgina d’accés a les dades obertes en temps real, disponible a través de la plataforma Sentilo.

Sentilo és una solució de codi obert dissenyada per emmagatzemar grans volums de mesures fetes al llarg del temps en qualsevol tipus de sensor desplegat pel territori, i per permetre consultar aquestes mesures en temps real de manera gairebé instantània mitjançant peticions REST realitzades per tercers. Concretament, les dades que es poden consultar són:

 • Embassaments: Nivells, Volum absolut i Volum relatiu (darrers 3 mesos).
 • Aforaments a riu i sortides embassaments: Nivells i Cabals (darrers 3 mesos).
 • Avisos fluvials (els actius en el moment actual).

Tanmateix, si el que es requereix és l’accés a dades validades i/o altres períodes històrics, les dades d’embassaments i aforaments a rius també es poden trobar a la WEB de l’ACA a través de l’aplicació SDIM (Sistema Difusió de la Informació del Medi) i descarregar-les. En aquest cas, l’agregació de la dada és exclusivament DIÀRIA.

Avís Legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

Ara

En aquest apartat es mostra la situació hidrometeorològica del moment, a partir de la publicació i actualització automàtica de les dades més recents disponibles de la quantitat d’aigua que hi ha als embassaments i als rius i de la intensitat de pluja que està caient.

Aigua al territori

La informació mostrada correspon a:

 • Les darreres dades d’aforaments a rius i sortides d’embassaments (nivells i cabals).
 • Les darreres dades de l’estat dels embassaments (nivells, volums absoluts i volums relatius).

I amb una paleta de colors que representa una gradació des de les situacions de normalitat a les de perill.

imatge no disponible
Pluja

La informació mostrada correspon a:

 • Camp de pluja, intensitat 6-minutal, durant les darreres 2 hores i la previsió per les properes 2 hores.
 • Camp de pluja, intensitat 30-minutal, durant les darreres 4 hores i la previsió per les properes 2 hores.
imatge no disponible
 • Intensitat de precipitació mitjana (mm/h) cada 5 o 30 minuts (segons la resolució temporal de les dades permeti) de la xarxa pluviomètrica. Aquestes dades es presenten mitjançant una paleta que representa el període de retorn (en anys) de les intensitats enregistrades. El període de retorn ens dona una idea de la quantitat que estadísticament es supera una vegada cada cert temps. Així per exemple, dir que una intensitat 30 minutal de X mm/h te un període de retorn de 10 anys, voldria dir que estadísticament en mitjana es supera una vegada cada 10 anys.
imatge no disponible

Hora a Hora

En aquest apartat es mostra la situació hidrometeorològica de la darrera hora, a partir de les dades més recents que es disposen de la quantitat d’aigua que hi ha als embassaments i als rius, i de l’estimació de l’afectació de la pluja acumulada en la darrera hora en el territori en general i en els rius en particular.

Aigua al territori

La informació mostrada correspon a:

 • Les darreres dades d’aforaments a rius i sortides d’embassaments (nivells i cabals).
 • Les darreres dades de l’estat dels embassaments (nivells, volums absoluts i relatius).

I amb una paleta de colors que representa una gradació des de les situacions de normalitat a les de perill.

imatge no disponible
Pluja

La informació mostrada correspon a:

 • Pluja acumulada (mm) en una hora, a partir de les dades recollides a la xarxa pluviomètrica. Aquestes dades es presenten mitjançant una paleta que representa el període de retorn (en anys) de les intensitats enregistrades. El període de retorn ens dona una idea de la quantitat que estadísticament es supera una vegada cada cert temps. Així per exemple, dir que una acumulació horària de X mm te un període de retorn de 10 anys, voldria dir que estadísticament en mitjana es supera una vegada cada 10 anys.
imatge no disponible
 • Estimació d’aigua al territori. A partir de la pluja acumulada en la darrera hora, s’estima l’afectació que aquesta pot arribar a tenir al territori, en base a:
  • L’afectació de la pluja al terreny. Es mostra la imatge horària generada a partir de la combinació del radar i de la xarxa pluviomètrica (i que per tant té un nivell de qualitat major que la imatge del radar sense combinar).
  • L’afectació de la pluja als rius. A partir de la mateixa imatge horària, s’estima en base a l’orografia de les conques, quanta d’aquesta pluja ha anat a parar als rius i com aquesta s’està acumulant en ells.
  La pluja als riu es visualitza mitjançant una paleta que representa el període de retorn relacionat amb la pluja agregada en la conca contributiva de cada punt del territori. La pluja al terreny es visualitza mitjançant una paleta que representa la quantitat de pluja que s'ha acumulat en un punt del terrotori.
imatge no disponible imatge no disponible

Avisos

En aquest apartat es recullen i es mostren en un mapa interactiu els avisos de precaució per situacions d’inundació potencial que genera l’ACA (avisos fluvials), i els avisos de situació meteorològica de perill que genera l’SMC (avisos SMP).

Avisos fluvials

Es destaquen en taronja les comarques i municipis on hi ha algun tipus d’avis de caire hidrològic perquè es dona o es podrà donar una situació d’inundació potencial en algun dels seus rius, i opcionalment es destaquen també els municipis aigües avall d’altres comarques que poden estar afectats.

Avisos SMP

Es destaquen les comarques on hi ha algun tipus d’avís de caire meteorològic a partir dels avisos generats pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). La paleta associada representa els tres colors /nivell de perill proporcionats per l’SMC.

imatge no disponible
Consells i recomanacions

El clima mediterrani pot generar, de manera puntual, pluges intenses i de curta durada. Aquest fet pot provocar l’increment sobtat del cabal d’aigua dels rius i rieres. Per aquest motiu, cal que extremeu les precaucions i estigueu amatents a la informació de Protecció Civil sobre l’INUNCAT.


A l’exterior

Si us heu de desplaçar amb cotxe, procureu estar informats de les previsions meteorològiques a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Informeu-vos de l’estat de les carreteres i, en funció de les pluges, eviteu el trasllat si no és estrictament necessari.

No estacioneu el cotxe ni us atureu a la llera d’un riu o riera durant els episodis de pluja. En aquest sentit, ubiqueu-vos en punts alts, ajudeu als qui ho necessiten (nens i gent gran) i no us quedeu observant en punts pròxims a lleres. En cas d’estar a la costa, també s’ha d’evitar la primera línia de mar.


A casa

Si us trobeu a casa durant una forta tempesta, eviteu baixar a les zones més baixes del vostre habitatge (soterrani, garatge) i estigueu a les parts més altes de la casa. Tanqueu bé les portes i les finestres. Més informació al web de Protecció Civil


L’enllaç:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/aiguats_i_inundacions/

Iconografia

 • Camp de pluja radar generat a partir de la Xarxa de radars de l'SMC
 • Aforaments a riu i sortides d'embassaments
 • Embassaments
 • Pluviòmetres
 • Pluja al terreny: camp de pluja combinada radar-pluviòmetres
 • Pluja al riu: agregació de pluja en cada punt del territori associada a la seva conca contributiva
 • Límits administratius afectats, associats a la pluja al terreny o pluja al riu
 • Punt de control amb dades no actualitzades
 • Sensor amb un avís fluvial activat (aforament o embassament)
 • Límit administratiu amb un avís fluvial activat (comarca o hidrocomarca)
 • Indica que un mapa d'avisos conté regions amb avisos actius
 • Reinici del zoom del visor per incloure l'àrea de Catalunya
 • Selector de mapes de fons
 • Mostra o amaga capes específiques geopolítiques o de de risc de l'ACA
 • Mostra la informació dels aforaments o embasaments en mode icona o valor
 • Retrocedir un dia al mostrar les dades d'embassaments o aforaments
 • Avançar un dia al mostrar les dades d'embassaments o aforaments
 • Canviar el zoom vertical per mostrar el màxim de les dades o el rang total de les alertes
 • Reinici de la gràfica, amb l'interval temporal i zoom original

Condicions d’us

Avís sobre les dades en temps real

L'ús d'aquesta eina s'ha de fer tenint en compte que són dades en línia provinents de mecanismes automàtics, tant d'obtenció de dades com de la seva elaboració. Per tant, les dades no estan validades i poden contenir errors de funcionament i, fins i tot, es poden donar fallades totals o parcials dels sistemes que s'utilitzen.

Reutilització de la informació

En l’ús d’aquests materials no està permès desnaturalitzar o modificar el sentit de la informació ni dels seus continguts. Així mateix, la reutilització de la informació resta condicionada a citar sempre la font i a esmentar la data de l’última actualització de la informació.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts ni símbols distintius de qualsevol organisme de la Generalitat de Catalunya en publicacions i webs que no siguin participats o estiguin patrocinats per la Generalitat de Catalunya. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

L’Administració de la Generalitat no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.

Reutilització de la informació

Política de protecció de dades de caràcter personal del web ACA-Gencat. L’ACA (Generalitat de Catalunya) garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la legislació vigent Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i al nou Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament (UE) 2016/679). Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los. En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los, podeu comunicar-ho a: l’Agència Catalana de l’Aigua, situada al carrer Provença 204, 08036 Barcelona o a la bústia de contacte de l’ACA.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa al portal de l’ACA (Generalitat de Catalunya), que no sigui un formulari, us podeu adreçar a l’adreça abans indicada.

D'altra banda, les galetes (cookies) s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Contacte

Per a qualsevol consulta, envia’ns un correu a través de la bústia de contacte de l’ACA.

Política de Cookies

A definir…

Software utilitzat

El següent software ha estat utlitizat pel desenvolupament d’aquesta aplicació:

Visor > Específics visor

Temps màxim a partir del qual no es mostren valors (minuts)

Pluviòmetres

Aforaments

Embassaments

Radar

Llindars d’alerta > Pluviòmetres

Nom Xarxa Codi Comarca Municipi Configurar

Llindars d’alerta > Aforaments

Activació Moderat Alt Molt Alt
Nom Xarxa Codi Conca nivell
m
cab
m3/s
nivell
m
cab
m3/s
nivell
m
cab
m3/s
nivell
m
cab
m3/s

Llindars d’alerta > Embassaments

Activació Moderat Alt Molt alt
Nom Codi Conca nivell
m
capacitat
%
volum
hm3
nivell
m
capacitat
%
volum
hm3
nivell
m
capacitat
%
volum
hm3
nivell
m
capacitat
%
volum
hm3

Estimació pluja al territori > Pluja al terreny

Comarca Hidrocomarca num
cel·les
0 - 2
anys
2 - 5
anys
5 - 10
anys
10 - 25
anys
25 - 50
anys
50 - 100
anys
100 - 200
anys
200 - 500
anys
> 500
anys

Estimació pluja al territori > Pluja al riu

Comarca Hidrocomarca num
cel·les
0 - 2
anys
2 - 5
anys
5 - 10
anys
10 - 25
anys
25 - 50
anys
50 - 100
anys
100 - 200
anys
200 - 500
anys
> 500
anys

Gestió d’usuaris > Configuració
Nom Correu electrònic Configuració llindars Activació avisos Recepció informes Específics visor Editar

Configuració usuari


Loading…
L’aigua en temps real

Aquesta aplicació és un visor hidrometeorològic de les conques internes de Catalunya sobre l’estat, en temps real, dels cabals als rius i als embassaments que permet generar avisos de situacions d’inundació potencial al territori.

Es tracta d’una eina de caràcter informatiu i divulgatiu. Cal recordar que la competència per activar el Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) correspon a la Direcció General de Protecció Civil.


Les dades són provisionals i estan subjectes a validació.