A continuació podeu accedir a una aplicació web que permet la visualització i consulta, de la informació relativa als estudis de planificació d'espais fluvials i la inundabilitat del nostre territori.

L'objecte d'aquest aplicatiu és posar a disposició del públic tota la informació sobre la planificació d'espais fluvials i de la possible inundabilitat ocasionada pels nostres rius de la que disposa (identificada al final del nom de la capa com a –ACA) o té accés l'Agència a data d'avui.

El destinatari d'aquesta informació és qualsevol persona física o jurídica, així com les associacions, organitzacions i grups constituïts que vulgui conèixer la planificació que es desenvolupa en relació als espais fluvials del nostre territori, però especialment va adreçada a planificadors, projectistes, consultors i diverses administracions, així com també qualsevol entitat que tingui entre els seus objectius fer propostes d'ordenació del territori que puguin afectar als espais fluvials.

Aquesta informació ha estat elaborada en una gran part en el marc dels estudis de Planificació d'Espais Fluvials que l'Agència està realitzant al Districte de conca fluvial de Catalunya, d'acord amb la normativa vigent. Això fa que les dades que es consulten i visualitzen tinguin diferents estats d'elaboració, revisió i aprovació, que cal tenir en compte a l'hora d'interpretar-les i aplicar-les, essent l'usuari responsable, en l'ús que es faci de les dades, d'aquesta circumstància.

La gran quantitat de fons documentals (estudis i/o projectes) existents ha fet necessari l'eliminació de part de la informació, preservant aquella que s'ha considerat més precisa per a cada temàtica. Això fa que no hi hagi solapament entre la informació de diferents escales, però que es puguin visualitzar discontinuïtats en la representació en planta, fruit de les diferents escales i objectius dels treballs.

La informació que es representa s'actualitza a mesura que es disposa de més dades. Hom ha de tenir en compte el diferent grau de detall de les dades en funció de l'ús final que pretengui fer i de consulta (accessible mitjançant el botó d'informació a través de les 'metadades') i per tant quin és l'estat i metodologia amb la que han estat elaborades.

També cal recordar que a l’àmbit de l’Ebre la informació que en general es mostra correspon a la elaborada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, integrada en el Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables (SNCZI), motiu pel qual es mostra la simbologia del geoservei que la serveix.

La informació publicada del Domini públic marítim terrestre correspon al geoservei de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

La informació publicada del Mapa Urbanístic de Catalunya correspon al geoservei de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES).
 
Condicions d'ús