Us informem que aquest visor de consulta ja no es troba operatiu.
La informació d’inundabilitat associada als mapes de perillositat d’inundació i la zonificació de l’espai fluvial del Districte de conca fluvial de Catalunya (MAPRI 2019), aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència en sessió del 16 de juliol de 2020, es poden consultar al visor cartogràfic de l’ACA.